τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 1236/2018 (ΠΠΚ): Ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό όριο κράτησης των αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών […] Επί του αιτήματος έγκρισης του μέτρου παράτασης κράτησης του …, υπηκόου Μπαγκλαντές, με ημερομηνία γέννησης 1.1.1994, που κρατείται στη … δυνάμει της υπ’ αριθμόν .. αποφάσεως του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, η οποία διαβιβάσθηκε αρμοδίως στο Δικαστήριο […] 
Κρίνει ότι: Η προαναφερόμενη … απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής περί παράτασης της κράτησης του …, υπηκόου Μπαγκλαντές, με ημερομηνία γέννησης 1.1.1994, δεν είναι νόμιμη, καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, αυτός κρατείται συνεχώς από τις 20.12.2016, ήτοι για διάστημα που έχει ήδη υπερβεί τους 18 μήνες, που αποτελούν το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό όριο κράτησης αλλοδαπού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 παρ. 5 σε συνδυασμό με παρ. 6 του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7). Είναι δε αδιάφορο το γεγονός ότι για τμήμα του χρόνου αυτού ο ανωτέρω κρατήθηκε κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 46 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51), καθόσον εκκρεμούσε αίτηση διεθνούς προστασίας που είχε υποβάλει και η οποία απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο βαθμό. Και τούτο, διότι από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το 18μηνο αποτελεί σε κάθε περίπτωση το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο χρονικό όριο κράτησης των αλλοδαπών, είτε τελούν υπό καθεστώς επιστροφής, είτε έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας η οποία εκκρεμεί, από καμία δε διάταξη δεν προκύπτει ότι ο χρόνος κράτησης που διανύθηκε υπό καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα υπολογίζεται χωριστά για την κρίση περί συμπλήρωσης του εν λόγω ανωτάτου ορίου, εκδοχή που αν γινόταν δεκτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική κράτηση διάρκειας έως και 36 μηνών, σε προφανή αντίθεση με την βούληση του νομοθέτη. Ενόψει των προεκτεθέντων, ο ανωτέρω αλλοδαπός πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Write A Comment