τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 1119/2018: Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε απευθείας ανιόντες Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Ε π ε ι δ ή, η διάταξη του άρθρου 61 του ν.3386/2005 προβλέπει την κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως χορήγηση ειδικής άδειας, που ονομάζεται ατομικό δελτίο διαμονής και διακρίνεται από την άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση του άρθρου 53 του ίδιου νόμου, στα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε., τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν και η διάρκεια διαμονής τους θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Μεταξύ των μελών της οικογένειας, που απαριθμούνται περιοριστικά στην παρ.2 του εν λόγω άρθρου, περιλαμβάνονται οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς. Προϋπόθεση, ωστόσο, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης είναι ο Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., από τον οποίο έλκει την κατ’ άρθρο 61 του ν. 3386/2005 νομιμοποίησή του ο ανιών του συζύγου, ο οποίος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, να βρίσκεται εν ζωή κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως.Η ερμηνεία αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να είναι δυνατή και η εξέταση εκ μέρους της Διοίκησης και της συνδρομής των λοιπών προϋποθέσεων, που τίθενται από την διάταξη αυτή και που αφορούν στη διαπίστωση της ύπαρξης πραγματικών ζητημάτων και ειδικότερα, εάν ο ανιών συντηρείται πράγματι από τον Έλληνα πολίτη και τον σύζυγό του και περαιτέρω, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εάν ο ανιών διάγει πραγματικό οικογενειακό βίο με τον Έλληνα πολίτη και τη σύζυγό του ή αν η οικογενειακή σχέση διατηρείται με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του ν.3386/2005. Εξάλλου, η ερμηνεία αυτή επιρρωνύεται και από την διάταξη του άρθρου 62 παρ.1 περ. α’ του ν.3386/2005, που έπεται της εν λόγω διάταξης και αφορά στην διατήρηση από τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής, όταν ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αποβιώσει, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του.
5. Ε π ε ι δ ή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής πραγματικά περιστατικά: […] εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αφού ελήφθησαν υπόψη τα προκύψαντα από την υπηρεσιακή έρευνα στοιχεία που αφορούσαν την προσωπική κατάσταση της κόρης της αιτούσας και συγκεκριμένα ότι ο θάνατος του συζύγου της είχε λάβει χώρα το έτος 2001 και ότι εκείνη ήταν κάτοχος άδειας διαμονής λόγω χηρείας για το χρονικό διάστημα από 26.3.2003 έως 25.6.2008, η αίτηση απορρίφθηκε με την ειδικότερη αιτιολογία ότι στην περίπτωση που το μέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη διατηρεί το δικαίωμα διαμονής σε προσωπική βάση (σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ.1 του άρθρου 62 του ν.3386/2005), δεν είναι δυνατή η είσοδος και διαμονή στη Χώρα άλλων συντηρούμενων μελών της οικογένειας πλην αυτών, που είχαν εισέλθει και διέμεναν στη Χώρα πριν αποβιώσει ο Έλληνας πολίτης. […]
7. Ε π ε ι δ ή, η αιτούσα ισχυρίζεται επιπροσθέτως ότι είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα από το έτος 1993 και ότι ήταν κάτοχος νόμιμων αδειών διαμονής μέχρι το έτος 2006, εκθέτει δε ότι μετά το 2006, αφού επέστρεψε στη Γεωργία για μικρό διάστημα και κατόπιν έλαβε θεώρηση εισόδου για να εισέλθει εκ νέου στην Ελλάδα, υπέβαλε αίτηση για να λάβει άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.3386/2005, καθόσον η κόρη της ήταν παντρεμένη με Έλληνα υπήκοο. Ενόψει αυτών, η αιτούσα προβάλλει ότι η έκδοση της προσβαλλόμενης απορριπτικής απόφασης αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έλαβε υπόψη της το γεγονός της μακρόχρονης διαμονής της στη χώρα καθώς και τους μόνιμους βιοτικούς δεσμούς (οικογενειακούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς), που ανέπτυξε κατά τη διάρκειά της. Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, εφόσον προϋπόθεση για την χορήγηση δελτίου διαμονής του άρθρου 61 του ν. 3386/2005είναι ο Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., από τον οποίο έλκει την νομιμοποίησή του ο ανιών του συζύγου, ο οποίος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, να βρίσκεται εν ζωή κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, η απόρριψη με την προσβαλλόμενη πράξη του ως άνω αιτήματος της αιτούσας εχώρησε, προεχόντως, βάσει του αντικειμενικού δεδομένου της μη συνδρομής νόμιμης προϋπόθεσης της διάταξης του άρθρου 61 παρ.1 του ν.3386/2005 (πρβλ. ΣτΕ 1985/2013, 3312, 2820, 214/2012) και που, εν προκειμένω, συνίστατο στο ότι είχε αποβιώσει ήδη από το έτος 2001 ο Έλληνας πολίτης, από τον οποίο είλκε η ανωτέρω ως μητέρα της συζύγου του, το σχετικό δικαίωμα. Συνεπώς, δεν καταλείπεται περιθώριο εφαρμογής της εν λόγω αρχής και ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω δε, ο λόγος περί παράβασης της ως άνω αρχής, υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων αιτιάσεων (μη συνεκτίμηση από τη Διοίκηση της μακρόχρονης διαμονής της στη χώρα καθώς και των βιοτικών δεσμών), είναι απορριπτέος επίσης ως αβασίμως προβαλλόμενος, διότι, ανεξαρτήτως του ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι τέτοια στοιχεία είχαν τεθεί ενώπιον της Διοίκησης, η απόρριψη του επίμαχου αιτήματος χώρησε με βάση την ως άνω έλλειψη νόμιμης προϋπόθεσης της διάταξης του άρθρου 61 του ν.3386/2005, με τον οποίο επιδιώκεται η εξυπηρέτηση θεμιτού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενου στο κυριαρχικό δικαίωμα της ελληνικής πολιτείας, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής της πολιτικής, να ελέγχει με την θέσπιση της χορηγήσεως των ειδικών αδειών αυτού του τύπου (δελτίο διαμονής) την είσοδο, εγκατάσταση, εργασία και παραμονή των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων κρατών σε αυτήν και να αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση (πρβλ. ΣτΕ ΣτΕ 1803/2016, 715/2015). […]
10. Ε π ε ι δ ή, κατόπιν αυτών, νομίμως απορρίφθηκε από τη Διοίκησημε την προσβαλλόμενη πράξη η από 10.9.2008 αίτηση της αιτούσας, με την οποία ζήτησε επικαλούμενη το άρθρο 61 του ν.3386/2005, να της χορηγηθεί αρχική άδεια (δελτίο διαμονής) ως μητέρα της συζύγου Έλληνα πολίτη, προεχόντως για τον λόγο ότι ο εν λόγω Έλληνας πολίτης είχε αποβιώσει ήδη από το έτος 2001 και ως εκ τούτου, εξέλιπε το πρόσωπο από το οποίο είλκε η ανωτέρω υπήκοος τρίτου κράτους ως μητέρα της συζύγου του, το σχετικό δικαίωμα. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 περ. α’ του ν.3386/2005, δεν είναι εν προκειμένω, εφαρμοστέα, καθόσον, ως ελέχθη, η αίτηση υποβλήθηκε κατ’ επίκληση της ανωτέρω ειδικής διάταξης του άρθρου 61, η δε διάταξη του άρθρου 62 του νόμου αυτού θέτει άλλες προϋποθέσεις και αφορά στην διατήρηση από τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής, όταν ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του, ήτοι προϋποθέτει ότι τα πρόσωπα αυτά είχαν ήδη αποκτήσει δικαίωμα διαμονής ως μέλη της οικογένειας του Έλληνα πολίτη.

Write A Comment