τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 1016/2019 (Προεδρ.Διαδ): Αντιρρήσεις κατά κράτησης τελούντος υπό επιστροφή αλλοδαπού που υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

2. […] Από τις διατάξεις αυτές (άρ. 46 ν.4375/2016) συνάγεται ότι σε περίπτωση που αλλοδαπός ή ανιθαγενής κρατείται βάσει των σχετικών διατάξεων των ν. 3386/2005 και 3907/2011 και υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας, η συνέχιση ή μη της κράτησής του αποφασίζεται με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, εάν πρόκειται για κράτηση στην περιφέρεια των Γενικών Διευθύνσεων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται υπό τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. Κατά συνέπεια, με την έκδοση της απόφασης αυτής αντικαθίσταται και παύει να ισχύει η προγενέστερη απόφαση κράτησης.

3.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και συγκεκριμένα στις 12.6.2019 ο αντιλέγων υπέβαλε αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας, ακολούθως δε εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4375/2016, η υπ’ αριθμόν … /18.6.2019 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η κράτηση του αντιλέγοντος, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην 1η σκέψη. Συνεπώς, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 2η σκέψη, μετά την έκδοση της αποφάσεως αυτής έπαυσε η ισχύς της προσβαλλόμενης. Ενόψει των προεκτεθέντων, οι κρινόμενες αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, καθόσον στρέφονται κατά αποφάσεως που είχε ήδη παύσει να ισχύει πριν την υποβολή τους.

Write A Comment