τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 1003/2018: Βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών και παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησής

Pinterest LinkedIn Tumblr


6. […] Εξάλλου, ο λόγος ακύρωσης του αιτούντος περί παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας υπό την έννοια ότι, εφόσον του χορηγήθηκε βεβαίωση κατάθεσης αίτησης πλήρους φακέλου, η Διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να του εκδώσει την απαιτούμενη άδεια διαμονής, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η πρόβλεψη στο ν. 3383/2005 της χορήγησης βεβαίωσης περί κατάθεσης αιτήματος έκδοσης άδειας παραμονής, αποβλέπει στη διευκόλυνση απλώς των αλλοδαπών υπηκόων καθ’ ον χρόνο το αίτημά τους παραμένει εκκρεμές και δεν συνεπάγεται υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει τη ζητηθείσα άδεια παρά την μη υποβολή απαιτούμενου από το νόμο ή κανονιστική πράξη δικαιολογητικού (πρβλ. ΣτΕ 3218/2013). Η ανωτέρω πρόβλεψη έχει απλώς την έννοια ότι, αν το παραλαμβάνον την αίτηση με τα δικαιολογητικά διοικητικό όργανο κρίνει, από τον κατ’ αρχήν έλεγχο αυτών, ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ελλείψεις, χορηγείται η βεβαίωση, με βάση την οποία θεωρείται ότι ο αλλοδαπός νομίμως διαμένει στη χώρα, χωρίς να αποκλείει στη Διοίκηση, μετά από πλήρη έλεγχο του φακέλου, να απορρίψει την αίτηση λόγω ελλείψεως νόμιμου δικαιολογητικού.

Write A Comment