τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑλεξ (ΠΠΚ) 38/2019: Προστατευτική φύλαξη ασυνόδευτου ανηλίκου

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. Επειδή, με την προαναφερόμενη απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, αποφασίστηκε να παραμείνει υπό διοικητική κράτηση (υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης) ο ως άνω ανήλικος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, γεννηθείς στις 27-3-2001, μέχρι την ασφαλή παραπομπή του σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.[…]
4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του υπό εξέταση αλλοδαπού, το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. σχετ. το υπ’ αριθ. … έγγραφο του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας), έχει ήδη υποβληθεί, αρμοδίως, αίτημα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), προκειμένου να βρεθεί δομή φιλοξενίας για τον συγκεκριμένο αλλοδαπό και εκκρεμεί η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος, καθώς και το γεγονός ότι λόγοι προστασίας του ίδιου του ασυνόδευτου ανήλικου επιβάλλουν την προστατευτική του φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένες και, ιδίως, εποπτευόμενες δομές, δεδομένων και των προβλημάτων της υγείας του (για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ήδη εισαχθεί 2 φορές, στις 28-12-2018 και στις 16-1-2019, στην Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύθηκε για 3 και 5 ημέρες αντίστοιχα – βλ. σχετ. το υπ’ αριθ. … έγγραφο του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας), καθόσον δεν προκύπτουν καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις φύλαξης, το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο, στην προκειμένη περίπτωση, να εγκριθεί, κατ’ εξαίρεση, η παράταση, ουσιαστικά, της κράτησής του (υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης) μέχρι και την 27-3-2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Ακολούθως, εάν μέχρι την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία δεν έχει καταστεί εισέτι δυνατή η μεταφορά του ανωτέρω ανήλικου αλλοδαπού σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας, ο αρμόδιος Αστυνομικός Διευθυντής οφείλει να πράξει τα νόμιμα (βάσει, πρωτίστως, των οικείων διατάξεων του ν. 4375/2016), ενημερώνοντας άμεσα το Δικαστήριο για τις ενέργειες του.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Κρίνεται εν μέρει νόμιμη η υπ’ αριθ…. απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και επιτρέπεται, όλως εξαιρετικά, η παράταση της κράτησης (προστατευτικής φύλαξης) του συγκεκριμένου αλλοδαπού μέχρι και την 27-3-2019, υπό τον όρο ότι, κατά την κράτησή του, θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι προϋποθέσεις που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10Α του ν. 4375/2016 (κράτηση χωριστά από ενήλικες, παροχή σε αυτόν της δυνατότητας να ασχοληθεί με ψυχαγωγικές δραστηριότητες κλπ.).

Write A Comment