τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4566/2018 για την προξενική προστασία μη αντιπροσωπευόμενων πολίτων της Ένωσης σε τρίτες χώρες

Pinterest LinkedIn Tumblr
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄175/08.10.2018) ο ν. 4566/2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις”.
Με τον νόμο αυτό ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ».
Αν Έλληνας πολίτης δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει από το κράτος-μέλος από το οποίο ο μη αντιπροσωπευόμενος Έλληνας πολίτης έχει ζητήσει ή έχει λάβει προξενική προστασία να παραπέμψει την αίτηση ή την υπόθεσή του, στις αρμόδιες αρχές της ιδίας, προκειμένου να παράσχουν προξενική προστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα πρακτική. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος-μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παραιτείται από την υπόθεση μόλις οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιβεβαιώσουν ότι παρέχουν προξενική προστασία στον μη αντιπροσωπευόμενο Έλληνα πολίτη.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment