τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΘεσ 94/2018: Μεταγενέστερο αίτημά και πραγματικοί ισχυρισμοί που αφορούν στην ουσιαστική διάγνωση του δικαιώματος χορήγησης διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση της 3ης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την αιτιολογία ότι το αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας που υπέβαλε είναι, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του π.δ. 113/2013, απαράδεκτο, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν ούτε υποβλήθηκαν από αυτόν νέα ουσιώδη στοιχεία και οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του ταυτίζονται κατ’ ουσίαν με αυτούς που προέβαλε κατά την αρχική και την πρώτη μεταγενέστερη αίτηση και αφορούν στην ανάγκη του να εργαστεί και στις οικονομικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του.

Αντικείμενο της παρούσας δίκης αποτελεί αποκλειστικά η νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία η από 4-12-2014 αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας που υπέβαλε ο αιτών απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι αποτελεί μεταγενέστερη αίτηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 2, 18 και 23 του π.δ. 113/2013, αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά την τελεσίδικη απόρριψη προηγούμενης τέτοιας αίτησης χαρακτηρίζεται ως μεταγενέστερη αίτηση και απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε περίπτωση που δεν στηρίζεται σε νέα και κρίσιμα στοιχεία. Ενόψει αυτών, η πιο πάνω κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης, στηριζόμενη αφενός στο διοικητικό φάκελο του αιτούντος, από τον οποίο προκύπτει η εκ μέρους αυτού υποβολή προγενέστερων αιτήσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας, οι οποίες απορρίφθηκαν τελεσιδίκως, αφετέρου στην ανυπαρξία νέων ουσιωδών στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την κρίση επί της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας, παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη. Συνακόλουθα, πραγματικοί ισχυρισμοί οι οποίοι αφορούν στην ουσιαστική διάγνωση του δικαιώματος χορήγησης διεθνούς προστασίας απαραδέκτως προβάλλονται από τον αιτούντα, καθόσον δεν συναρτώνται με την προσβαλλόμενη απόφαση και δεν μπορούν να στηρίξουν λόγο ακύρωσής της.

Write A Comment