τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔEφΘεσ 513/2019: Εξάμηνη προθεσμία για την υλοποίηση μεταφοράς βάσει Κανονισμού Δουβλίνου και ένδικα μέσα

Pinterest LinkedIn Tumblr

9. Επειδή, μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, περιλαμβάνεται το με αριθμ. πρωτ. …/5-4-2019 έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο οποίο αναφέρεται ότι η προαναφερόμενη υπηρεσία δεν προέβη σε εκτέλεση μεταφοράς του αιτούντος στη Βουλγαρία δυνάμει της προσβαλλόμενης απόφασης της 8ης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία επιδόθηκε σε αυτόν την 10-8-2017, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 604/2013 η μεταφορά αιτούντος στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση επί της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας είναι δυνατή μόνον εφόσον εκδοθεί οριστική απόφαση επί ενδίκου μέσου.

10. Επειδή, κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ (Κανονισμός ΕΕ 604/2013) η μεταφορά του αιτούντος πραγματοποιείται μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό και, το αργότερο, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την αποδοχή του αιτήματος αναδοχής ή ανάληψης από άλλο κράτος μέλος ή από την έκδοση οριστικής απόφασης επί ενδίκου βοηθήματος ή αίτησης επανεξέτασης, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μεταφοράς εν αναμονή της έκβασης του ένδικου βοηθήματος ή της επανεξέτασης. Εν προκειμένω, όπως ήδη εκτέθηκε, με την 21/2018 απόφαση του (δικάσαντος σε συμβούλιο) Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε η ασκηθείσα από τον αιτούντα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους του αιτούντος άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως δεν συνεπάγεται, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, την εκκίνηση της επίμαχης προθεσμίας από την έκδοση σχετικής οριστικής απόφασης. Εξάλλου, μετά την έκδοση και κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση και μετά την απόρριψη της προαναφερόμενης αίτησης αναστολής και πριν τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως παρήλθε η εξάμηνη προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 1 του εν λόγω Κανονισμού, δεν συντρέχει δε, με βάση το αναφερόμενο στην προηγούμενη σκέψη έγγραφο της Διοίκησης, περίπτωση παράτασηςτης εν λόγω προθεσμίας κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ευθύνη εξέτασης της αίτησης περί χορήγησης διεθνούς προστασίας του αιτούντος μεταβιβάστηκε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του πιο πάνω Κανονισμού, όπως αυτό ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοδίκαια στην Ελλάδα και αποστερεί επιγενομένως την προσβαλλόμενη πράξη του αιτιολογικού ερείσματός της, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του υποβληθέντος πρόσθετου λόγου, των λοιπών μη εξεταζομένων διότι η εξέτασή τους παρέλκει ως αλυσιτελής.

11. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας που υπέβαλε ο αιτών.

Write A Comment