τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ (Συμβ) 19/2019: Αναστολή εκτέλεσης και δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη στην περίπτωση της διεθνούς προστασίας των προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr
5. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθόσον ο αιτών, ο οποίος δεν είναι, κατά τους ισχυρισμούς του, επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, θα απελαθεί. Υποστηρίζει δε ότι η απέλαση ή η με οποιοδήποτε τρόπο επαναπροώθηση αλλοδαπού σε χώρα που κινδυνεύει να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή σε εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, όπως στην περίπτωσή του αν επιστρέψει στην Τουρκία, δεν είναι επιτρεπτή.
6. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ο  αιτών εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, στην οποία δε διέμεινε, ούτε θέλησε να αιτηθεί διεθνούς προστασίας, β) οι προβαλλόμενες συνέπειες από τυχόν απέλασή του είναι υποθετικές και αόριστες, γ)δεν ανήκει στις ευάλωτες ομάδες και δ) οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, προδήλως βάσιμοι, κρίνεται κατά πλειοψηφία ότι  δεν είναι δυνατή, η χορήγηση της αναστολής.
7.Κατά τη γνώμη, όμως, του ΕφέτηΓ.Κ., ενόψει του γεγονότος ότι οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης απαιτούν ενδελεχή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συζήτησης της αίτησης ακύρωσης και του κινδύνου πριν τη συζήτηση της υπόθεσης να βρεθεί ο αιτών σε άλλη χώρα που πραγματοποιεί πολεμικές επιχειρήσεις στη χώρα τους και λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, ιδίως στην περίπτωση της διεθνούς προστασίας των προσφυγών, προϋποθέτει την παροχή δυνατότητας στον αιτούντα να τύχει παροχής οριστικής δικαστικής προστασίαςκαι επιπλέον η παροχή δικαστικής προστασίας απαιτεί να μη στερείται ο αιτών τη δυνατότητα να υπαχθεί στην όποια απόφαση εκδοθεί επί της αιτήσεώς του, όπως θα συμβεί στην περίπτωση που δεν του χορηγηθεί προσωρινή δικαστική προστασία, πρέπει, η διοίκηση να απέχει από ενέργειες απομάκρυνσης του αιτούντος από τη χώρα, χωρίς τη θέλησή του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Write A Comment