τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ (Συμβ) 116/2018: Ευαλωτότητα και πληρότητα προσκομισθείσας ιατρικής βεβαίωσης

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. […] ο λόγος ακυρώσεως, ότι μη νομίμως η αίτηση του για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας εξετάστηκε με τη διαδικασία συνόρων, παρά την ευαλωτότητα του αιτούντος, ως θύματος βασανιστηρίων, δεν είναι προδήλως βάσιμος. Και τούτο, διότι ο αιτών, ο οποίος και έφερε το σχετικό βάρος επίκλησης, δεν προέβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή του στην κατηγορία των ευάλωτων ατόμων (ΣτΕ 2348/2017 Ολομ. σκ. 33η). Εξάλλου, τα προαναφερόμενα δεν αναιρούνται από την προσκομισθείσα ενώπιον της Επιτροπής, από 20-4-2017 ιατρική βεβαίωση του ψυχιάτρου …, σύμφωνα με την οποία ο αιτών «παρουσιάζει διαταραχή προσαρμογής, αρ. (F43.2). σύμφωνα με την ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς ICD-10. Παρουσιάζει καταθλιπτικό αίσθημα και αίσθηση ανικανότητας χειρισμού των απαιτήσεων της ζωής. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος με αφύπνιση, υπερβολική αντίδραση στο φόβο και αϋπνία». Και τούτο, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας του αιτούντος είναι απόρροια βασανιστηρίων.

Write A Comment