τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ Α237/2020: Παραβίαση διαδικαστικών εγγύησεων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

Pinterest LinkedIn Tumblr


3. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις επιδιώκεται η θέσπιση διαδικαστικών εγγυήσεων που εξασφαλίζουν την πραγματική πρόσβαση του ενδιαφερομένου στη διαδικασία ασύλου και την ουσιαστική έρευνα των ισχυρισμών του περί κινδύνου δίωξης σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του. Επιβάλλεται δε με τις διατάξεις αυτές, ενόψει του σκοπού τους, τόσο η εξέταση του αιτούντος κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ενώπιον της διοικητικής αρχής, όσο και οι κοινοποιήσεις των σχετικών πράξεων και εγγράφων, αλλά και η εν γένει ενημέρωσή του για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. ( ΣτΕ 2192/2010) Επομένως και η κλήση του ανήλικου αλλοδαπού να παραστεί κατά τη συνέντευξη –στην οποία, σημειωτέο, αποδίδεται από τον κανονιστικό νομοθέτη καίρια σημασία στο όλο σύστημα εξέτασης των αιτημάτων ασύλου-πρέπει να γίνεται και στον επίτροπό του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράσταση του τελευταίου στη συνέντευξη, η υποστήριξη του αιτήματος του ανηλίκου και η προσκόμιση τυχόν διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων.

4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι: Ο αιτών, πολίτης Ιράκ, κουρδικής εθνοτικής καταγωγής, γεννήθηκε την 28/7/2000. Στη Λέσβο εισήλθε την 11-11-2016 από την Τουρκία, μαζί με τη γιαγιά του,…. Με την από 13/1/2017 αίτησή του αιτήθηκε τη χορήγηση διεθνούς προστασίας κατά την οδηγία 2011/95/ΕΕ και το π.δ. 141/2013. Η αίτησή του αυτή παραπέμφθηκε στην κανονική διαδικασία λόγω του ότι η γιαγιά του, στην οποία είχε ανατεθεί προσωρινώς, με την … /14-11-2016 διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μυτιλήνης, η πραγματική φροντίδα και προστασία του αιτούντος και με την αίτηση παροχής ασύλου της οποίας είχε ενωθεί η ανωτέρω αίτησή του, έπασχε από …. Με την … κλήση του ΠΓΑ Αλίμου, ο αιτών κλήθηκε, αυτοπροσώπως ή με συνδρομή συμβούλου, σε συνέντευξη στις 21/11/2017. Η ίδια ή ανάλογη κλήση δεν προκύπτει ότι παραδόθηκε στην ασκούσα προσωρινώς την πραγματική φροντίδα και προστασία του αιτούντος, λόγω της ανηλικότητας του, γιαγιά του ή σε άλλο πρόσωπο ασκούν την επιτροπεία του. Κατά τη συνέντευξη του αιτούντος ενώπιον χειριστή του ΠΓΑ Αλίμου, παρουσία διερμηνέα στη γλώσσα «κιρμαντζί», την οποία ο αιτών δήλωσε ότι κατανοεί, δεν παρέστη επίτροπος, ούτε η ανωτέρω γιαγιά του. Η αίτηση του απορρίφθηκε με την … /17.11.2017 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αλίμου ως αβάσιμη. Κατά της τελευταίας πράξης ο αιτών άσκησε την από 12/12/2017 προσφυγή. Στη συνέχεια, η Προϊσταμένη του ανωτέρω Γραφείου ζήτησε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών τον ορισμό επιτρόπου του αιτούντος, ως ασυνόδευτου ανηλίκου, με το αριθ. Πρωτ …. σχετικό έγγραφο, με το οποίο περαιτέρω κάλεσε τον πρώτο να παραστεί ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών Επιτροπής στη συζήτηση της ανωτέρω προσφυγής την 21/6/2018. Η προσφυγή, που συζητήθηκε κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, κρίθηκε εμπρόθεσμη και εξετάσθηκε κατά την έγγραφη διαδικασία, αφού δεν κρίθηκε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος ακρόασης του αιτούντος, απορρίφθηκε δε ως αβάσιμη, με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στο καθεστώς του πρόσφυγα ή στο καθεστώς επικουρικής προστασίας.

5. Επειδή, εν προκειμένω, ο αιτών ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, ισχυριζόμενος ότι στη χώρα καταγωγής του διατρέχει κίνδυνο ζωής από τον ISSIS, δεν κατέστη δε δυνατό να αναπτύξει τους σχετικούς ισχυρισμούς, ούτε κατά τη συνέντευξή του, που διεξήχθη ωσάν να ήταν ενήλικος, ούτε ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, αφού δεν κρίθηκε αναγκαία η ακρόασή του. Ο ισχυρισμός αυτός ευρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου και είναι βάσιμος, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στην ασκούσα την πραγματική φροντίδα και προστασία του ανηλίκου αιτούντος γιαγιά του, …, πρόσκληση για να παραστεί κατά την προφορική συνέντευξή του στις 21/11/2017 και η συνέντευξη διενεργήθηκε χωρίς την παρουσία της. Υπό τα δεδομένα αυτά, μη νομίμως με βάση τη συνέντευξη αυτή εξετάστηκε και απορρίφθηκε, και στους δύο βαθμούς, η αίτηση του αιτούντος για παροχή διεθνούς προστασίας.

[…] Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την …/3-9-2018 απόφαση της 12ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για να τηρηθούν τα νόμιμα.

Write A Comment