τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ (Α2΄/Πρ) 97/2019: Επιφυλάξεις ως προς την ποιότητα της διαδικασίας προσδιορισμού ηλίκίας

Pinterest LinkedIn Tumblr


[…[ Επειδή η πράξη προσδιορισμού ηλικίας του αιτούντος βασίσθηκε στην από 5-6-2017 εισήγηση/αιτιολογική έκθεση του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με την οποία τα συμπεράσματα από την ψυχολογική εκτίμηση παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά ατόμου που έχει ολοκληρώσει τη συναισθηματική και γνωστική του ανάπτυξη, με επιφύλαξη όμως λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, χωρίς χρήση σταθμισμένων εργαλείων και με έμμεση επικοινωνία λόγω χρήσης διερμηνείας, η δε αξιολόγηση από το επιστημονικό προσωπικό του Κλιμακίου, χωρίς πιστοποιημένη και εξακριβωμένη διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας, παραπέμπει σε άτομο που έχει κατακτήσει τα αναπτυξιακά όρια. Ενόψει των προηγουμένων επιφυλάξεων, καθώς και του ότι ο αιτών προβάλλει ότι δεν έτυχε παρουσίας επιτρόπου κατά την ανωτέρω διαδικασία, οι πράξεις της οποίας ουδέποτε του κοινοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η αίτησή του να εξετασθεί παρανόμως με τη διαδικασία συνόρων, παρότι είναι ανήλικος, και να μη δυνηθεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την αίτηση αυτή, πιθανολογείται ότι η, ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος στην Τουρκία και εντεύθεν στο Αφγανιστάν, θα προκαλέσει σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν θα μπορεί να επανορθωθεί σε περίπτωση που ευδοκιμήσει η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως αυτού. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να διαταχθεί, ως κατάλληλο μέτρο, η αποχή της Διοίκησης από την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος στην Τουρκία, καθώς και η χορήγηση σε αυτόν δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. […] 

Διατάσσει, ως κατάλληλο μέτρο, την αποχή της Διοίκησης από την, ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος στην Τουρκία και τη χορήγηση σε αυτόν δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, με περιοριστικούς όρους που τυχόν θα θεωρήσει αναγκαίους η Διοίκηση.

Write A Comment