τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ (Α2΄/Πρ) 35/2019: Αναστολή εκτέλεσης απόρριψης ασύλου προσώπου που διορίστηκε δικαστικός συμπεραστάσης αναπήρου ομοεθνούς του

Pinterest LinkedIn Tumblr


Επειδή ο αιτών, μετά την ανωτέρω αίτησή του για χορήγηση διεθνούς προστασίας, προσήλθε σε συνέντευξη ενώπιον υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, με τη διαδικασία συνόρων. Σύμφωνα με την από 26-2-2018 γνωμοδότηση του χειριστή της συνέντευξης, η υπόθεση του αιτούντος θα πρέπει να συνδεθεί με την υπόθεση του …. (υπόθεση … και αρ. φακέλου …), με τον οποίο είναι ομοεθνής και συγγενής και ο οποίος είναι ευάλωτος, καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας έκρηξης στο Ιράκ, ο δε αιτών συνοικεί μαζί του και έχει την φροντίδα του, οπότε και η εξέταση της υπόθεσης του αιτούντος πρέπει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία συνόρων. Παρά ταύτα η διαδικασία συνόρων συνεχίσθηκε και η αίτηση του αιτούντος απορρίφθηκε ως αβάσιμη, αφού κρίθηκε ότι δεν αντιμετωπίζει δικαιολογημένο φόβο διώξεως στο Ιράκ, ούτε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση επικουρικής προστασίας. Κατά απόφασης του ΠΓΑ Χίου, ο αιτών άσκησε προσφυγή, επικαλεσθείς, μεταξύ άλλων, ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου, με προσωρινή διαταγή του τον όρισε δικαστικό συμπαραστάτη του ανωτέρω αναπήρου, ο οποίος έχει λάβει άδεια διαμονής με αρ. …, μέχρι να εκδικασθεί η αίτηση εκούσιας θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του τελευταίου, η οποία συζητείται την 27-3-2019. Ζήτησε δε να του χορηγηθεί διεθνής προστασία, καθώς και άρση του γεωγραφικού περιορισμού στο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, ώστε να συνοδεύσει τον συμπαραστατούμενο στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, η προσφυγή του αιτούντος απορρίφθηκε, με την ίδια με την απόφαση α΄ βαθμού αιτιολογία. Ενόψει της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας του αιτούντος, η οποία απέληξε στην απόρριψη αυτής, πιθανολογείται ότι η, ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, εξαναγκασμένη αναχώρηση αυτού στην Τουρκία, απ’ όπου ήλθε στην Ελλάδα, και απ’ εκεί στο Ιράκ, θα προκαλέσει σε αυτόν βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση που ευδοκιμήσει, για τον ανωτέρω προβαλλόμενο, η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως αυτού. Επομένως και δεδομένης της εκδίκασης της αίτησης αυτής σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του αιτούντος και να διαταχθεί η αποχή της Διοίκησης από την, ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, εξαναγκασμένη αναχώρηση αυτού και η χορήγηση σε αυτόν δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την αποχή της Διοίκησης από την, ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος και τη χορήγηση σε αυτόν δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Write A Comment