τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ (Α1/Πρ) 20/2019: Πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων μετά την ισχύ του ν.4540/2018

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών υποστηρίζει ότι η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτή, ειδικότερα δε γιατί δεν παραπέμφθηκε να εξετασθεί το αίτημά του με την κανονική διαδικασία ως ευάλωτο άτομο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Προσφυγών δεν έλαβε υπόψη της την από 2.11.2018 ιατρική γνωμάτευση του Ψυχιάτρου …, με τη διάγνωση ότι πάσχει από μετατραυματικό σύνδρομο του στρες. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, αφενός μεν διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται η εν λόγω βεβαίωση, αφετέρου διότι μετά την ισχύ του ν. 4540/2018 ( φ. 91/22-5-2018 Α΄), άρθρο 23, τα θύματα βασανιστηρίων πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου, στρατιωτικού νοσοκομείου ή κατάλληλα εκπαιδευμένων ιατρών δημοσίων φορέων παροχής υγείας

Σημείωση: Για το ζήτημα βλ. ΔΕφΠειρ 206/2019: Ευαλωτότητα και ισχυρισμοί περί βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής και  Η πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων αποκλειστικό «προνόμιο»του κράτους; Πρβλ επίσης την απόφαση RC κατά Σουηδίας του ΕΔΔΑ και από την ελληνική νομολογία ΣτΕ 288/2012, Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2012, σελ. 19 επ. με σχόλιο επιμελήτριας (Ερ.Καλαντζή) διαθέσιμο εδώ 

 

Write A Comment