τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 896/2017: Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η μη υπαγωγή του αιτούντος στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων με την ιδιότητα του ανήλικου

Pinterest LinkedIn Tumblr

10. […] Με το από 25.11.2016 υπόμνημά του, που κατέθεσε στην Επιτροπή Προσφυγών, δήλωσε και πάλι ότι η ημερομηνία γεννήσεώς του είναι η 20η.1.1996 και όχι η 1.11.1996, «όπως λανθασμένα προκύπτει από το διοικητικό του φάκελο», ισχυρίστηκε ότι εμπίπτει στην ομάδα ευάλωτων ατόμων, ως θύμα βασανιστηρίων, διότι έχει υποστεί βάναυση και εξευτελιστική μεταχείριση από τις Τουρκικές αρχές με συστηματικό και επαναλαμβανόμενο τρόπο και, για το λόγο αυτό, ζήτησε να εξεταστεί το αίτημά του κατά την κανονική διαδικασία, υπέβαλε δε και αίτημα προφορικής ακρόασης. Με το από 19.12.2016 συμπληρωματικό του υπόμνημα ο αιτών ισχυρίσθηκε ότι, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια καταγράφηκαν εσφαλμένα τα προσωπικά του στοιχεία και, συγκεκριμένα, η ημερομηνία γεννήσεώς του, το όνομα του πατέρα του και της μητέρας του, διότι η καταγραφή του από τις αρχές έγινε εσπευσμένα, χωρίς την κατάλληλη διερμηνείακαι ότι, συν τοις άλλοις, είναι αγράμματος, δεν έχει ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης και, ως εκ τούτου, αγνοούσε πλήρως την ηλικία του και την ημερομηνία γεννήσεώς του, που είναι η 27.7.1999 και όχι, όπως εσφαλμένα είχε δηλωθεί κατά την καταγραφή η 1.11.1996, όπως τούτο αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό γεννήσεώς του, για το οποίο καθυστερημένα έλαβε γνώση. Με το τελευταίο αυτό συμπληρωματικό υπόμνημα ζήτησε, λόγω της υποστηριζόμενης ανηλικότητάς του, να εξεταστεί το αίτημά του με την κανονική διαδικασία. Η 5η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, αφού έκρινε ως απορριπτέο ότι αίτημα προφορικής ακρόασης, με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 62 παρ.1 εδ. β΄ του ν.4375/2016, εν συνεχεία απέρριψε το αίτημα χαρακτηρισμού του αιτούντος ως ευάλωτου λόγω σωματικής και ψυχολογικής βίας που υπέστη από τις Τουρκικές αρχές, με την αιτιολογία ότι «ο προσφεύγων ρωτήθηκε τόσο κατά την καταγραφή της αίτησής του όσο και κατά την προφορική συνέντευξη, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και αυτός απάντησε αρνητικά», καθώς και το αίτημα, που προέβαλε με το συμπληρωματικό υπόμνημα, περί παραπομπής του στη διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητάς του, προκειμένου να τύχει της αντίστοιχης μεταχείρισης, με την αιτιολογία ότι «κατά την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης ο προσφεύγων ανέφερε ως ημερομηνία γεννήσεώς του την 20η.1.1996, κατ’άρθρο 43 παρ.1 του ν.4375/2016, τα στοιχεία της ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία προκύπτουν κατ’αρχήν από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητάς τους ή τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδας, σε κάθε πάντως περίπτωση η υπαγωγή του προσφεύγοντος στην ταχύρρυθμη διαδικασία δεν ασκεί επιρροή στην κρίση επί της ουσίας της αιτήσεως διεθνούς προστασίας αυτού, αφού έχει ως αποτέλεσμα μόνον τη σύντμηση των προθεσμιών εξέτασης αυτής».

11. Επειδή, από το συνταχθέν πρακτικό και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα ουσιώδη στοιχεία των οποίων παρατίθενται στην προηγούμενη σκέψη, προκύπτει ότι, κατά τη συνέντευξη, τηρήθηκε κατ’αρχήν η προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 ν.4375/2016, σκέψη 8) διαδικασία. Αβασίμως, συνεπώς, προβάλλονται τα αντίθετα, ενώ απορριπτέες είναι και οι αιτιάσεις περί παραβιάσεως διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 44), οι οποίες δεν έχουν εφαρμογή εν προκειμένω. Περαιτέρω, οι αιτιάσεις, με τις οποίες προβάλλονται ότι η συνέντευξη επί του αιτήματος ασύλου σε πρώτο βαθμό πραγματοποιήθηκε με τηλεδιερμηνεία, χωρίς τη φυσική παρουσία τόσο της χειρίστριας, που έτσι αδυνατούσε να διαπιστώσει την προφανή ανηλικότητα του αιτούντος, όσο και του διερμηνέα, είναι απορριπτέες ως αβάσιμες. Και τούτο διότι, ανεξαρτήτως του ότι ο αιτών είχε κατά νόμο τη δυνατότητα να επαναφέρει τους (νομικούς και τους πραγματικούς του) ισχυρισμούς σε δεύτερο βαθμό, δυνατότητα την οποία πράγματι άσκησε με την υποβολή εκτενούς υπομνήματος και συμπληρωματικού υπομνήματος, που υπογράφονται από δικηγόρο, πάντως η προφορική συνέντευξη διενεργήθηκε μεν με τηλεδιερμηνεία -χωρίς να προβάλλεται οποιαδήποτε βλάβη του αιτούντος, οφειλόμενη σ’αυτήν- όχι όμως με τηλεδιάσκεψη (η οποία, άλλωστε, συνιστά νόμιμο μέσο συνέντευξης), αλλά με τη φυσική παρουσία της προαναφερόμενης χειρίστριας, η οποία και συνέταξε το σχετικό πρακτικό, ο δε αιτών δεν προέβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς που θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή του στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Κατά συνέπεια, αβασίμως προβάλλεται ότι εμφιλοχώρησαν πλημμέλειες στη διαδικασία συνέντευξης του αιτούντος.

12. Επειδή, προβάλλεται ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου περί δικαιώματος ακρόασης και δικαιώματος σε πραγματική προσφυγή, ο αιτών δεν εκλήθη σε ακρόαση ενώπιον της επιληφθείσας της προσφυγής του Ανεξάρτητης Επιτροπής, παρά α)τις σοβαρές πλημμέλειες που έλαβαν χώρα κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία, που επί της ουσίας του αποστέρησαν το δικαίωμα ακρόασης σε πρώτο βαθμό, β)τις, κατά τους ισχυρισμούς του, ελλείψεις ως προς την πληρότητα της διενεργηθείσας συνέντευξης, γ)τον, κατά τα προβαλλόμενα, ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα της υπόθεσής του και δ)την υποβολή, με το συμπληρωματικό υπόμνημα, του πιστοποιητικού γεννήσεώς του, από το οποίο προέκυπτε η υποστηριζόμενη ανηλικότητά του. Κατόπιν, όμως, των εκτεθέντων στην προηγούμενη σκέψη, οι προβαλλόμενες αιτιάσεις είναι απορριπτέες κατά το μέρος που γίνεται επίκληση ελλείψεων και πλημμελειών της προηγηθείσας διοικητικής διαδικασίας σε πρώτο βαθμό. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.1 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, με την οποία επιβάλλεται στην αποφαινόμενη αρχή η υποχρέωση να παράσχει, πριν από τη λήψη της απόφασής της, στον αιτούντα διεθνή προστασία ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σχετικά με την αίτησή του, προκύπτει ότι η υποχρέωση αυτή βαρύνει αποκλειστικώς την αρμόδια προς εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό αρχή και, ως εκ τούτου, δεν ισχύει για τις διαδικασίες προσφυγής. Ούτε το άρθρο 46, εξάλλου, ούτε οι άλλες διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ προβλέπουν τη διεξαγωγή ακροάσεως ενώπιον του επιληφθέντος της προσφυγής «δικαστηρίου», ακόμη και στην περίπτωση υποβολής σχετικής αιτήσεως από τον προσφεύγοντα (ΣτΕ Ολομ.2348/2017). Το ως άνω άρθρο 46, ερμηνευόμενο υπό το φως του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύεται στην εθνική αρχή που επιλαμβάνεται –ως «δικαστήριο», κατά την έννοια της διάταξης αυτής- προσφυγής κατά απόφασης απορριπτικής αιτήματος διεθνούς προστασίας, να απορρίψει την εν λόγω προσφυγή, χωρίς να προβεί σε ακρόαση του προσφεύγοντος, όταν τα πραγματικά περιστατικά δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ως προς το βάσιμο της απόφασης αυτής, υπό την προϋπόθεση, αφενός ότι κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία παρεσχέθη στον αιτούντα η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σχετικά με το αίτημα διεθνούς προστασίας που υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω Οδηγίας και τη συνάδουσα προς τη διάταξη αυτή εθνική νομοθεσία, και ότι το πρακτικό της εν λόγω συνέντευξης περιελήφθη στο φάκελο της υπόθεσης, και αφετέρου ότι η επιληφθείσα της προσφυγής αρχή μπορεί να διατάξει μια τέτοια ακρόαση εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της (ΣτΕ Ολομ.2348/2017). Συντρέχουν δε εν προκειμένω οι κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το πρακτικό της συνέντευξης του αιτούντος ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής Προσφυγών και μνημονεύεται μάλιστα στο προοίμιό της (στοιχείο ι΄), ενώ ο νόμος (άρθρο 62 παρ.1 του ν.4375/2016) δεν αποκλείει τη δυνατότητα της Επιτροπής Προσφυγών να καλέσει σε προφορική ακρόαση τον προσφεύγοντα και επιβάλλει την υποχρέωση κλήσεώς του όταν, μεταξύ άλλων, ανακύπτουν ζητήματα ή αμφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθμό, υποβάλλονται σοβαρά νέα στοιχεία που αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισμούς ή η υπόθεσή του είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Αβασίμως, συνεπώς, προβάλλεται παράβαση των άρθρων 14 παρ.1 και 46 παρ.3 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, δεν καταλείπεται δε εύλογη αμφιβολία περί την έννοια της παρ.3 του άρθρου 46 της Οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ζητείται. Απορριπτέα είναι, εξάλλου, και τα προβαλλόμενα ότι, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 62 παρ.1 του ν.4375/2016, ο αιτών δεν εκλήθη προς ακρόαση από την Επιτροπή Προσφυγών, αν και η υπόθεσή του ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, υπέβαλε δε το ως άνω πιστοποιητικό γεννήσεως «που αποτελεί νέο στοιχείο και οψιγενή και κρίσιμο ισχυρισμό ότι είναι ασυνόδευτος ανήλικος». Και τούτο διότι, ενόψει της πλοκής της υπόθεσης και του ότι το ως άνω πιστοποιητικό γεννήσεως, ανεξαρτήτως αν συνιστά νόμιμο στοιχείο προς απόδειξη της ηλικίας του αιτούντος (άρθρο 43 παρ.1 του ν.4375/2016), δεν αφορά, πάντως, σε οψιγενή ισχυρισμό, με νόμιμη κατ’αρχήν αιτιολογία η επιληφθείσα της προσφυγής του Αρχή έκρινε με ρητή σκέψη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα (σκέψη 10), ότι δεν συνέτρεχε κατά νόμο λόγος κλήσεώς του προς ακρόαση.
13. Επειδή, περαιτέρω, ενόψει του παρατεθέντος στη σκέψη 10 ιστορικού, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία απορρίφθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών το αίτημα υπαγωγής του αιτούντος στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων με την ιδιότητα α)του ανήλικου, αφού το πιστοποιητικό γεννήσεως αποτελεί αποδεικτικό της ηλικίας μόνο όσον αφορά τους γεννηθέντες στην Ελλάδα, και β)του θύματος σωματικής και ψυχολογικής βίας, συνακόλουθα δε και ανεξαρτήτως του σκέλους της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης περί μη επιδράσεως της διαδικασίας συνόρων στην εξέταση του αιτήματος ασύλου του αιτούντος, είναι απορριπτέες ως αβάσιμες οι αιτιάσεις, με τις οποίες πλήττεται το κύρος της τηρηθείσας ταχύρρυθμης διαδικασίας συνόρων λόγω ευαλωτότητας του αιτούντος.

Write A Comment