τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 78/2019: Πλημμέλεια αιτιολογίας απορριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr
7. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί του αιτούντος, περί συμμετοχής του στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της προαναφερόμενης ομάδας και περί διαδικτυακής δράσης αυτής, ώστε να ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσμος, επίσης, περί κλήσεώς του να εμφανιστεί ενώπιον των τοπικών αρχών ασφαλείας, κρίθηκε ότι αυτός, πέραν των φιλανθρωπικών δράσεων, δεν είχε αναπτύξει στη χώρα του οποιαδήποτε δράση πολιτικού περιεχομένου ούτε είχε απόψεις ανιτιθέμενες προς την ιρανική κυβέρνηση. Περαιτέρω, αφού λήφθηκαν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, υπάρχουν πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις που όχι μόνον δεν διώκονται από τις αρχές, αλλά διεκδικούν και κρατικές επιχορηγήσεις για τις δράσεις τους, καθώς και ότι στοχοποιούνται κυρίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, bloggers, κλπ, κρίθηκε ότι, κατά κύριο λόγο, στοχοποιούνται άτομα με άμεσες και ενεργές δράσεις και όχι απλώς άνθρωποι που ασχολούνται με φιλανθρωπικές δράσεις. Με το περιεχόμενο όμως αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται πλημμελώς, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. Και τούτο, καθόσον η Επιτροπή Προσφυγών, με την κρίση της αυτή, υπολαμβάνει ότι ο αιτών ασκούσε νόμιμη φιλανθρωπική δραστηριότητα, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να επιχορηγηθεί από τις κρατικές αρχές και όχι παράνομη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. σχετικώς … απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα στον αδελφό του αιτούντος …, συνέντευξη αιτούντος). Περαιτέρω, παρότι, όπως δέχεται, από τις ιρανικές αρχές στοχοποιούνται κυρίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, bloggers και ακτιβιστές, δεν συνεκτιμήθηκε η δραστηριότητα του αιτούντος πριν την αναχώρηση του αδελφού τουστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημόσιες αναρτήσεις, κυρίως βίντεο και φωτογραφιών, που εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση φτωχών οικογενειών και την απουσία της οποιασδήποτε κρατικής αρωγής και υποστήριξης, ενώ δεν συνεκτιμήθηκε και η αντικαθεστωτική δράση της οικογένειας του αιτούντος.

8. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, η εξέταση των λοιπών λόγων της οποίας παρέλκει ως αλυσιτελής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νομίμως αιτιολογημένη κρίση. […]

Write A Comment