τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 642/2018: Μεταχείριση αιτούντων διεθνή προστασία που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Pinterest LinkedIn Tumblr


6. Επειδή, η οδηγία 2013/32/ΕΕ επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη τη θέσπιση ειδικής ταχύρρυθμης διαδικασίας για την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, που υποβάλλονται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης ή ενόσω οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην περίπτωση αφίξεων μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και εγγυήσεις του Κεφαλαίου II αυτής. Περαιτέρω, η εξαίρεση από την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας των αναφερομένων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 60 κατηγοριών προσώπων δικαιολογείται, όσον αφορά εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ενόψει των ιδιαιτέρων συνθηκών κάτω από τις οποίες τελούν τα πρόσωπα αυτά (ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή άλλης σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, και θύματα εμπορίας ανθρώπων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 60 παρ. 4 περ. στ΄ του ιδίου νόμου) (ΣτΕ Ολομ. 2348/2017 σκ. 30). Συνεπώς, στην περίπτωση των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, τα αιτήματα διεθνούς προστασίας εξετάζονται κατά την κανονική διαδικασία. Άλλως, θα καταστρατηγούνταν οι διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 2 εδ. β΄ και 60 παρ. 4 εδ. στ΄ του ανωτέρω νόμου 4375/2016 και της προαναφερόμενης οικ. 13257/2016 υπουργικής απόφασης και θα καθίστατο άνευ αντικειμένου η ειδική μεταχείριση, την οποία επιφυλάσσει ο νομοθέτης στους αιτούντες διεθνή προστασία που αποδεδειγμένα ανήκουν στην κατηγορία αυτή.[…]
8. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 53, 60 παρ. 4 και 54 του ν. 4375/2016, δεν λήφθηκαν υπόψη οι ισχυρισμοί του αιτούντος ότι ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, ως θύμα βασανιστηρίων και πάσχων από σοβαρή μετατραυματική διαταραχή σύμφωνα και με την ιατρική γνωμάτευση που κατέθεσε, δεν παραπέμφθηκε για ιατρική/ψυχοκοινωνική εξακρίβωση της κατάστασής του σε περίπτωση αμφιβολιών και εξετάσθηκε η αίτησή του απαραδέκτως κατά την ταχύρρυθμη διαδικασία. Προσκομίζονται σχετικά, μεταξύ άλλων, αντίγραφα α) της από 23-3-2017 ιατρικής γνωμάτευσης του ψυχιάτρου …, σύμφωνα με την οποία ο αιτών πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού άγχους – καταθλιπτική συνδρομή και του συνεστήθη φαρμακευτική αγωγή, β) του από 22-6-2018 ιατρικού πιστοποιητικού της Οργάνωσης “Γιατροί χωρίς Σύνορα”, στο οποίο αναφέρεται ότι η εξέταση του αιτούντος στην ιατρική δομή στη Λέσβο φανέρωσε σωματικές ενδείξεις και ψυχικές αντιδράσεις που συνάδουν με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες με κατάθλιψη, για την οποία χρήζει υποστήριξης ψυχικής υγείας και γ) του από 26-6-2018 εγγράφου της ίδιας οργάνωσης, σύμφωνα με το οποίο ο αιτών έχει γίνει δεκτός από το εξειδικευμένο “Κέντρο για Θύματα Βίας και Βασανιστηρίων” στην Αθήνα, στο οποίο κρίνεται απαραίτητη η μετάβασή του.

9. Επειδή, οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο αιτών, ο οποίος φέρει και το σχετικό βάρος επίκλησης (ΣτΕ 2347, 2348/2017), και τα στοιχεία που προσκόμισε αυτός ενώπιον της Αρχής, θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή του στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 6 για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων της κατηγορίας των ευαλώτων, μη νόμιμα και με πλημμελή αιτιολογία η Επιτροπή με την προσβαλλόμενη πράξη (σκέψη 13) δεν εκτίμησε τους ισχυρισμούς του αιτούντος περί ευαλωτότητας και εντεύθεν για την ανάγκη να παραπεμφθεί η αίτησή του στην κανονική διαδικασία και ο ίδιος για εξέταση από ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο και τους απέρριψε με την αιτιολογία ότι η ένταξη στην κατηγορία αυτή αποτελεί κριτήριο ειδικότερης μεταχείρισης κατά τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και όχι κριτήριο παροχής διεθνούς προστασίας. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Επιτροπή Προσφυγών για νέα νόμιμη κρίση.


Write A Comment