τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 6/2018: Άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ιδίω ονάματι από ασυνόδευτο ανήλικο

Pinterest LinkedIn Tumblr
2. Επειδή, ο αιτών αλλοδαπός, κατά δήλωσή του υπήκοος Αφγανιστάν, ζητά να ακυρωθεί η …/18-1-2017 απόφαση της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την οποία απορρίφθηκε, τελικώς, το αίτημά του να τύχει διεθνούς προστασίας, κρίθηκε δε, περαιτέρω, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στο καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
3.Επειδή, στα άρθρα 63 παρ. 1, 64 παρ. 1 και 66 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), τα οποία εφαρμόζονται αναλόγως στην προκείμενη περίπτωση δυνάμει των άρθρων 4 (παρ.4) του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α’ 268/19-9-1977) και του άρθρου 40 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄8/ 9.1.1989) ορίζονται τα εξής: Αρθρο 63 παρ. 1. «Όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα. Όποιος έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία ή βρίσκεται, κατά το χρόνο που επιχειρεί συγκεκριμένη δήλωση της βούλησής του, σε κατάσταση που δεν επιτρέπει να είναι αυτή έγκυρη, μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, μόνο όπου κατά το ουσιαστικό δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παράστασή του», Αρθρο 64 παρ. 1. «Όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους» και Αρθρο 66. «Αλλοδαπό πρόσωπο που δεν έχει σύμφωνα με το δίκαιο της ιθαγένειάς του ικανότητα για δικαστική παράσταση με το δικό του όνομα θεωρείται πως έχει ικανότητα να παρίσταται στα ελληνικά δικαστήρια αν έχει αυτή την ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο».Εξάλλου, στον ν. 4375/2016, με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄51/3-4-2016) προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής: Άρθρο 36. «1…….8. Ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών, δύναται να υποβάλει αυτοπροσώπως και αυτοτελώς αίτηση διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που είναι ασυνόδευτος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος. 9. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, υποβάλλει αίτηση διά εκπροσώπου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45. 10. Ο εκπρόσωπος του ανηλίκου, καθώς και ο εκπρόσωπος του ξενώνα στον οποίο φιλοξενείται ο ανήλικος, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.δ. 220/2007, μπορούν να καταθέτουν αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόματος του ανηλίκου εφόσον, με βάση εξατομικευμένη εκτίμηση της προσωπικής κατάστασής του, θεωρούν ότι ο ανήλικος έχει ενδεχομένως ανάγκη διεθνούς προστασίας….». Αρθρο 45 παρ.1. « Οι αρμόδιες αρχές, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, ενεργούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του π.δ. 220/2007, για το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου. Ο ανήλικος ενημερώνεται αμέσως για το πρόσωπο του επιτρόπου. Ο επίτροπος εκπροσωπεί τον ανήλικο, μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλης νομικής συνδρομής και εκπροσώπησής του, ενώπιον των αρμοδίων αρχών…..».Συναφώς, στο άρθρο 19 παρ. 1 του π.δ/τος 220/2007 («Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕ L 31/6.2.2003)», Α΄ 251), προβλέπονται τα εξής: «Προκειμένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπησή τους. Προς τούτο οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου». Τέλος, με το άρθρο 1603 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α΄ 164) ορίζεται ότι ο ανήλικος εκπροσωπείται από τον επίτροπο, μεταξύ άλλων, και σε κάθε δίκη που αφορά το πρόσωπό του.
4.Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι στην περίπτωση που έχει ορισθεί επίτροπος ανηλίκου αιτούντος άσυλο, δεν δύναται ο ανήλικος να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ιδίω ονόματι κατά της πράξεως με την οποία απορρίπτεται το αίτημα χορήγησης ασύλου (βλ. ΣτΕ 558/2011,πρβλ. ΣτΕ 3857, 1194/1982). Στην περίπτωση αυτή, το ανωτέρω ένδικο βοήθημα δύναται να ασκήσει μόνον ο ορισθείς επίτροπος, ως νόμιμος αντιπρόσωπος του ανηλίκου (πρβλ. ΣτΕ  209/1981, 1774/1977,  848,  839/1973). Εξάλλου, επί ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος από ανήλικο, που στερείται την ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίου ιδίω ονόματι, η έλλειψη αυτή νομίμως θεραπεύεται εάν ο ανήλικος συνεχίζει την δίκη μετά την ενηλικίωσή του, διότι τούτο συνιστά, εκ των υστέρων, έγκριση των προγενεστέρων διαδικαστικών πράξεων (βλ. ΣτΕ 1320/1984, 1688/1976).
5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του, γεννήθηκε στις 24-3-2000, υπέβαλε στις 16-8-2016 στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Χίου αίτημα να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας. Ως ειδικός προσωρινός επίτροπός του ορίσθηκε αρχικά ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χίου (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/2016 έγγραφο του Αν. Προϊσταμένου του ΑΚΑ Χίου και την 189/2016 διάταξή του για μεταφορά και φιλοξενία του αιτούντος στον «Ξενώνα Φιλοξενίας για ασυνόδευτα παιδιά» του Ε.Κ.Κ.Α και της …), και στη συνέχεια η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την από 21-11-2006 εξουσιοδότησή της προς την … δικηγόρο, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Μ.Κ.Ο …). Εφόσον, όμως, κατά τον χρόνο ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος (17-3-2017) και κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως στο ακροατήριο (29-9-2017), ο αιτών δεν είχε ενηλικιωθεί, απαραδέκτως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, άσκησε την αίτηση ιδίω ονόματι και όχι διά της ορισθείσης επιτρόπου. Επομένως, εφόσον στην προκείμενη περίπτωση, ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, δεν είναι δυνατή η θεραπεία του αρχικώς ακύρου δικογράφου, δεν ασκεί καμία επιρροή το από 18-9-2017 ιδιωτικό έγγραφο, που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του φακέλου, και με το οποίο η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών …παρέχει εξουσιοδότηση προς τις δικηγόρους του αιτούντος για την εκπροσώπησή του τελευταίου στο Δικαστήριο, ανεξαρτήτως του τύπου (ιδιωτικό και όχι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) με τον οποίο αυτή παρασχέθηκε.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και κατ’εκτίμηση των περιστάσεων να απαλλαγεί ο αιτών από τα δικαστικά έξοδα.

[…] Απορρίπτει την αίτηση.

Write A Comment