τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 57/2019: Προσόντα χειριστή αιτήματος διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr
 
9. Επειδή, με το από 28-8-2018 δικόγραφο προσθέτου λόγου προβάλλεται ότι μη νόμιμα η πρωτοβάθμια απορριπτική απόφαση εκδόθηκε από την χειρίστρια…, η οποία δεν έχει τα ειδικά προσόντα που απαιτεί ο νόμος αλλά έχει συνάψει με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο γενικά καθήκοντα. Ο ισχυρισμός αυτός, ανεξαρτήτως της βασιμότητάς του, προβάλλεται αλυσιτελώς, εφόσον κατά πάγια νομολογία, το κύρος των πράξεων οργάνου της διοίκησης δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι είναι νομικά πλημμελής η πράξη τοποθέτησης αυτού στη θέση από την οποία αντλεί το δικαίωμα να εκδίδει τις ανωτέρω πράξεις  (Ολ. ΣτΕ  820/1949,  ΣτΕ 915/2002, 3190/2003,1652/2016)

Write A Comment