τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 563/2018: Ευαλωτότητα και ειδική ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήματος διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία 2013/32/ΕΕ επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη τη θέσπιση ειδικής ταχύρρυθμης διαδικασίας για την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης ή ενόσω οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην περίπτωση αφίξεων μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών. Περαιτέρω, όμως, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του εδαφίου στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016, αλλά και της παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμό οικ. 13257 (ΦΕΚ Β 3455/26.10.2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 (Α 51)», η κατά παρέκκλιση διαδικασία του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών διεθνή προστασία ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Ν. 4375/2016. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών, που εξέτασε την ενδικοφανή προσφυγή των αιτούντων, κατά τα γενόμενα δεκτά στην 16η σκέψη της προσβαλλόμενης απόφασης, δέχθηκε ότι οι αιτούντες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 8 περ. στ’ του ν. 4375/2016, με την αιτιολογία ότι, τα επικαλούμενα προβλήματα υγείας δεν είναι σοβαρά αλλά συνήθη για την ηλικία τους, χωρίς να εκτιμήσει την από 6/3/2017 εισήγηση του ιατρικού κλιμακίου του ΚΥΤ Χίου και τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, δέχθηκε ότι η αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας εξετάστηκε νομίμως με την εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 (διαδικασία συνόρων), αντί της κανονικής διαδικασίας, στην οποία έπρεπε να παραπεμφθεί η υπόθεση. Κατόπιν τούτων, οι ειδικότερες κρίσεις της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι η ένταξη στις ευάλωτες ομάδες αποτελεί κριτήριο ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά το στάδιο της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης, και πάντως, δεν αποτελεί κριτήριο παροχής διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι μοναδική συνέπεια της υπαγωγής μιας υπόθεσης στην κανονική διαδικασία, είναι η εξέταση αυτής σε προθεσμίες μεγαλύτερες έναντι των συντετμημένων της ταχύρρυθμης διαδικασίας, και τέλος, ότι οι αιτούντες δεν απέδειξαν την επέλευση δικονομικής βλάβης από τη μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, είναι μη νόμιμες.Και τούτο διότι, τυχόν αποδοχή τους θα είχε ως συνέπεια, να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του εδ. στ’ του άρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 και της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης που την εξειδικεύει, και να καταστεί άνευ αντικειμένου η ειδική μεταχείριση την οποία καθιερώνει ο νομοθέτης για τους αιτούντες διεθνή προστασία, που αποδεδειγμένα ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων.

Επειδή, κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση για τον παραπάνω βάσιμο λόγο της, παρελκούσης της εξέτασης των άλλων λόγων αυτής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της 10ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών και στη συνέχεια, η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκειμένου να εφαρμοστεί στην περίπτωση των αιτούντων η κανονική διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους για παροχή διεθνούς προστασίας, ως ατόμων που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων, κατά τα προεκτεθέντα.

Write A Comment