τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 55/2018: Νομική συνδρομή και δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής

Pinterest LinkedIn Tumblr

2.Επειδή, ο αιτών αλλοδαπός, κατά δήλωσή του υπήκοος Αφγανιστάν, ζητά την ακύρωση: α) της από 31-1-2017 … απόφασης της ΙΑ΄ Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία, κατόπιν απορρίψεως της από 5-7-2016 προσφυγής του κατά της .. /16-3-2016 αποφάσεως του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, απορρίφθηκε τελικώς η αίτησή του περί παροχής διεθνούς προστασίας, …  και β) …/16-3-2016 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου. Μόνη εκτελεστή και παραδεκτώς προσβαλλόμενη είναι η πρώτη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε, η κατ’ άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4375/2016, ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος ( πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 197/2016).
[…] 11.Επειδή, περαιτέρω, ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι, στερήθηκε βασικά διαδικαστικά δικαιώματα και ιδιαίτερα το δικαίωμά του για την άσκηση αποτελεσματικής προσφυγής, εφ’ όσον δεν έτυχε νομικής συνδρομής, είναι απορριπτέος. Και τούτο διότι, δεν προκύπτει ότι ο αιτών υπέστη κάποια βλάβη κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του, εφ’ όσον, άσκησε εμπροθέσμως προσφυγή κατά της αρχικής απορριπτικής του αιτήματός του απόφασης και, τέλος, άσκησε κατά της προσβαλλόμενης απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, στην οποία αναπτύσσει επαρκώς τις απόψεις του, ενώ άσκησε και την από 8-7-2017 αίτηση αναστολής (πρβλ ΣτΕ 1556/2011).

Write A Comment