τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 513/2019: Μη νομίμως παρέλειψε η Επιτροπή Προσφύγων να πιθανολογήσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr


6. Επειδή, με την αίτηση ακυρώσεως, όπως τους λόγους αυτής συμπληρώνει με το νομίμως υποβληθέν υπόμνημα, ο αιτών προβάλλει ακυρότητα της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι παρ’ όλο που το Γραφείο Ασύλου έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του ότι συνιστά ευάλωτο πρόσωποκαι για το λόγο αυτό ανακάλεσε την πρώτη απόφασή του και παρέπεμψε αυτόν στην κανονική διαδικασία εξετάσεως του αιτήματός του για διεθνή προστασία, η Επιτροπή Προσφύγων παρέλειψε να πιθανολογήσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Ηδη, κατά τους ισχυρισμούς του, πάσχει από μετατραυματική διαταραχή άγχους και από καταθλιπτικό σύνδρομο, χρήζει δε ψυχοκοινωνικής υποστηρίξεως (προσκομίζει σχετικές γνωματεύσεις του Ανοικτού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου και ψυχιάτρου της Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ»).

7. Επειδή ούτε στο προοίμιο της προσβαλλομένης αποφάσεως ούτε στο σώμα της αναφέρεται ότι ο αιτών υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής υπόμνημα και δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν απεφάνθη για το αίτημα περί χορηγήσεως άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, το Δικαστήριο κρίνει ότι εμφιλοχώρησαν πλημμέλειες στην αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως. Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψην ότι οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο αιτών, ο οποίος φέρει και το σχετικό βάρος επικλήσεως (ΣτΕ 2347, 2348/2017), και τα στοιχεία που προσκόμισε, ιδίως δε το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρούς λόγους υγείας, θα δικαιολογούσαν την παραπομπή αυτού στην αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την εξέταση του αιτήματός του για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 4 για τη διαδικασία παραπομπής των αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μη νομίμως η Επιτροπή με την προσβαλλόμενη πράξη δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα του αιτούντος. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Επιτροπή Προσφυγών για νέα νόμιμη κρίση.

Write A Comment