τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 401/2019: Αποδιδόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός απο τις αρχές της χώρας καταγωγής του αιτούντος διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται νομίμως ως προς τον κίνδυνο δίωξης που διατρέχει στη χώρα του, ειδικότερα δε, αποκλειστικά και μόνο λόγω της αποδιδόμενης σ’ αυτόν ιδιότητας του ομοφυλόφιλου που εκτέθηκε μεν ενώπιον της Επιτροπής δια του κατατεθέντος υπομνήματός του ως ο βασικός λόγος φυγής του από την χώρα του, αλλά αυτή δεν τον εξέτασε. Τούτο διότι, κατά τα ως άνω ιστορούμενα, άτομα που ανήκουν ή φέρεται να ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των ομοφυλοφίλων, ήτοι έστω και αν αυτά δεν αυτοπροσδιορίζονται με την εν λόγω ιδιότητα, όπως και ο ίδιος, διώκονται και τιμωρούνται πάντως από τις κρατικές αρχές βάσει ποινικού νόμου, με συνέπεια να μην δύνανται να απολαύσουν κρατικής προστασίας σε καμία περιοχή της χώρας του, ενώ, εξάλλου, υφίσταται στην περίπτωσή του σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή του ή την σωματική του ακεραιότητα από την προαναφερόμενη ομάδα safety empire.

6. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι οι κίνδυνοι που επικαλείται ο αιτών, δηλαδή η ομοφυλοφιλία του και η απειλή για την ζωή του που διατρέχει από την προαναφερόμενη ομάδα (safety empire) λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων, σε συνδυασμό με τις αναφορές του ίδιου ως προς τις σεξουαλικές του εμπειρίες δεν είναι δυνατό να καταλήξουν σε συγκροτημένη ομοφυλοφιλική συμπεριφορά με στοιχεία τέτοια που να την καθιστούν θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς του ως εγγενούς ή αμετάβλητου χαρακτηριστικού της. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή ως προς την έννοια του σεξουαλικού προσανατολισμού οι σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες ο σεξουαλικός προσανατολισμός συνίσταται στη δυνατότητα κάθε ατόμου για βαθιά συναισθήματα, στοργή και σεξουαλική έλξη προς, και σχέσεις οικειότητας με άτομα ενός διαφορετικού ή του ίδιου φύλου ή περισσότερων του ενός φύλων. Με το περιεχόμενο όμως αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται πλημμελώς, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. Και τούτο διότι νόμιμα και αιτιολογημένα κρίθηκε, καταρχάς, με αυτήν ότι δεν υφίσταται στην περίπτωση του αιτούντος συγκροτημένη ομοφυλοφιλική συμπεριφορά ώστε να μην δύναται να συναχθεί ότι αυτή συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς του ως εγγενούς ή αμετάβλητου χαρακτηριστικού της. Περαιτέρω, όμως, μη νόμιμα δεν εξετάσθηκε ο προβληθείς ενώπιον της Επιτροπής ουσιώδης λόγος της αποδιδόμενης σ’ αυτόν ιδιότητας του ομοφυλόφιλου από τις κρατικές αρχές ή από την ανωτέρω οργανωμένη ομάδα safety empire που τον καταδιώκει, έστω και αν ο ίδιος δεν προσδιορίζεται ατομικά ως ομοφυλόφιλος. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μη νόμιμα και αναιτιολόγητα με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν εξέφερε αυτοτελή κρίση, βάσει του προβαλλόμενου ισχυρισμού του αιτούντος, αν η εν λόγω αποδιδόμενη στο πρόσωπό του ιδιότητα είναι ικανή από μόνη της, χωρίς τη συμβολή οποιουδήποτε άλλου λόγου, να προκαλέσει σ’ αυτόν αντικειμενικά δικαιολογημένο φόβο δίωξής του στην πατρίδα του, ώστε να υπαχθεί στο ειδικό προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα.

Write A Comment