τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 300/2019: Μη νομίμως η Επιτροπή Προσφυγών δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr


4. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4375/2016, “Στην περίπτωση που αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού….έχει απορριφθεί τελεσίδικα και οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ) του ν.4251/2014 (Α΄80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας…..”. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19A του Ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής «….λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του, αποκλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. δ/τος 53/1974 (Α’ 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης η οποία κυρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Α ‘ 116)…». […]

6. Επειδή, με την αίτηση ακυρώσεως, όπως τους λόγους αυτής συμπληρώνει με το νομίμως υποβληθέν υπόμνημα, η αιτούσα προβάλλει ακυρότητα της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι, παρότι το Γραφείο Ασύλου έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της ότι τελεί σε λοχεία και επομένως συνιστά, με το ανήλικο τέκνο της, μονογονεϊκή οικογένεια και για το λόγο αυτό ανακάλεσε την πρώτη απόφασή του και παρέπεμψε την αιτούσα στην κανονική διαδικασία εξετάσεως του αιτήματός της για διεθνή προστασία, εν τούτοις, η Επιτροπή Προσφυγών παρέλειψε να αποφανθεί επί του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Ηδη, κατά τους ισχυρισμούς της, η ίδια και το τέκνο της, έχουν οργανώσει τη ζωή τους στην Αθήνα. Προσκομίζονται σχετικά, μεταξύ άλλων, αντίγραφα: α)ληξιαρχικής πράξεως του ληξιαρχείου … γεννήσεως του τέκνου της, β) ιατρικών βεβαιώσεων του Γ.Ν. Μυτιλήνης, από τις οποίες προκύπτει ότι η αιτούσα πάσχει από «αθηρωματικές αλλοιώσεις στις αρτηρίες των κάτω άκρων», γ) δηλώσεως προς την ΑΑΔΕ περί μισθώσεως κατοικίας από την αιτούσα στη διεύθυνση …, Αθήνα, καθώς και σχετικά αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, δ) φορολογικής δηλώσεως της αιτούσας φορ. έτους 2017 και εκκαθαριστικού σημειώματος και ε) βεβαιώσεων και δελτίων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

7. Επειδή, οι ισχυρισμοί που προέβαλε η αιτούσα, η οποία φέρει και το σχετικό βάρος επικλήσεως (ΣτΕ 2347, 2348/2017), και τα στοιχεία που προσκόμισε, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως ότι συνιστά μονογονεϊκή οικογένεια και ότι το τέκνο της αντιμετωπίζει σοβαρούς λόγους υγείας, θα δικαιολογούσαν την παραπομπή αυτής και του τέκνου της στην αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την εξέταση του αιτήματός της για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 4 για τη διαδικασία παραπομπής των αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μη νομίμως η Επιτροπή με την προσβαλλόμενη πράξη δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα της ήδη αιτούσας. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Επιτροπή Προσφυγών για νέα νόμιμη κρίση.

Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την υπ’ αρίθμ… απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών.
Αναπέμπει την υπόθεση στην 3η Ανεξάρτητη Επιτροπή της Αρχής Προσφυγών για νέα νόμιμη κρίση, κατά το σκεπτικό.

Write A Comment