τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 271/2019: Ευαλωτότητα και λυσιτέλεια ισχυρισμών περί δικονομικής βλάβης αιτούντος διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι μη νομίμως η αίτησή του για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας εξετάστηκε με τη διαδικασία συνόρων, παρ’ όλο που ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων ατόμων, ως ψυχικά πάσχων (άρθρο 14 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4375/2016), καθόσον τα αρμόδια όργανα τόσο κατά τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης όσο και κατά τις συνεντεύξεις παρέλειψαν την αυτεπάγγελτη εξέτασή του ως ευάλωτου, με συνέπεια να αποστερηθεί την εξέταση της αίτησής του με την κανονική διαδικασία και να μην κριθεί εξατομικευμένα το αίτημά του. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ο διενεργήσας αυτήν δεν διέθετε τα κατάλληλα προσόντα ώστε να διατυπώσει τα κατάλληλα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του. Ο ισχυρισμός του αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι η αίτηση διεθνούς προστασίας του αιτούντος εξετάσθηκε επί της ουσίας. Ο ειδικότερος δε ισχυρισμός του ότι η παράλειψη της Διοίκησης να τον εξετάσουν ως ευάλωτο είχε ως συνέπεια να υποστεί σοβαρή δικονομική βλάβη, αφού δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υποστηρίξει αποτελεσματικά την αίτησή του εντός των συντετμημένων προθεσμιών που προβλέπονται κατά τη διαδικασία των συνόρων, προβάλλεται αόριστα. Και τούτο γιατί δεν εξειδικεύεται επακριβώς η επικαλούμενη βλάβη του από την εντός των συντετμημένων προθεσμιών ανάπτυξη των απόψεών του, δεδομένου μάλιστα ότι ο αιτών είχε, στη συνέχεια, τη δυνατότητα να αναπτύξει διεξοδικά τις απόψεις του με τομακροσκελές υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής, υπογεγραμμένο από τη δικηγόρο του …. Τέλος, οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων Μυτιλήνης … και …, πέραν του ότι απαραδέκτως προσκομίζονται το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν ασκούν επιρροή στην υπόθεση, αφού, όπως εκτέθηκε, το αίτημα του αιτούντος εξετάσθηκε επί της ουσίας.

Write A Comment