τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 231/2018: Ευαλωτότητα και ειδική διαδικασία των συνόρων

Pinterest LinkedIn Tumblr

11. Επειδή, η οδηγία 2013/32/ΕΕ επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη την θέσπιση ειδικής ταχύρρυθμης διαδικασίας για την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης ή ενόσω οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην περίπτωση αφίξεων μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και εγγυήσεις του Κεφαλαίου II αυτής. Περαιτέρω, η εξαίρεση από την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας των αναφερομένων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 60 κατηγοριών προσώπων δικαιολογείται, όσον αφορά εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, εν όψει των ιδιαιτέρων συνθηκών υπό τις οποίες τελούν τα πρόσωπα αυτά (ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή άλλης σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, και θύματα εμπορίας ανθρώπων), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 60 παρ. 4 περ. στ΄ του ιδίου νόμου) [ΣτΕ Ολομ. 2348/2017 σκ. 30]. […]

15.  […] η οδηγία 2013/32/ΕΕ επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη τη θέσπιση ειδικής ταχύρρυθμης διαδικασίας για την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης ή ενόσω οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην περίπτωση αφίξεων μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών. Περαιτέρω, όμως, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του εδαφίου στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016, αλλά και της παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμό οικ. 13257 (ΦΕΚ Β 3455/26.10.2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 (Α 51)», η κατά παρέκκλιση διαδικασία του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών διεθνή προστασία ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Ν. 4375/2016. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών, που εξέτασε την ενδικοφανή προσφυγή του αιτούντος, εφόσον, κατά τα γενόμενα δεκτά στην 16η σκέψη της προσβαλλόμενης απόφασης, κάνει δεκτό ότι ο αιτών εμπίπτει στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 8 περ. στ’ του ν. 4375/2016 (η ευαλωτότητα του αιτούντος είχε ήδη διαγνωσθεί σε στάδιο προγενέστερο της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης και είχε περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής), κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δέχθηκε ότι η αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας εξετάστηκε νομίμως με την εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 (διαδικασία συνόρων), αντί της κανονικής διαδικασίας, στην οποία έπρεπε να παραπεμφθεί η υπόθεση, και τούτο ανεξαρτήτως του αν η εξέταση της υπόθεσης με την κανονική διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα και την εξέταση αυτής στην ουσία της, όπως διατείνεται ο αιτών. Κατόπιν τούτων, οι ειδικότερες κρίσεις της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι η ένταξη στις εν λόγω ομάδες αποτελεί κριτήριο ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά το στάδιο της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης, και πάντως, δεν αποτελεί κριτήριο παροχής διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι μοναδική συνέπεια της υπαγωγής μιας υπόθεσης στην κανονική διαδικασία, είναι η εξέταση αυτής σε προθεσμίες μεγαλύτερες έναντι των συντετμημένων της ταχύρρυθμης διαδικασίας, και τέλος, ότι ο αιτών δεν απέδειξε την επέλευση δικονομικής βλάβης από τη μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, είναι μη νόμιμες. Και τούτο διότι, τυχόν αποδοχή τους θα είχε ως συνέπεια, να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του εδ. στ’ του άρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 και της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης που την εξειδικεύει, και να καταστεί άνευ αντικειμένου η ειδική μεταχείριση την οποία καθιερώνει ο νομοθέτης για τους αιτούντες διεθνή προστασία, που αποδεδειγμένα ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων.
16. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή για τον ανωτέρω βάσιμο λόγο της, παρελκούσης της εξετάσεως των άλλων λόγων αυτής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της 10ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών και στη συνέχεια, η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκειμένου να εφαρμοστεί στην περίπτωση του αιτούντος η κανονική διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του για παροχή διεθνούς προστασίας, ως ατόμου που εμπίπτει στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων, κατά τα προεκτεθέντα.

Write A Comment