τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 206/2019: Ευαλωτότητα και ισχυρισμοί περί βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής

Pinterest LinkedIn Tumblr
8. Επειδή, στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης περιλαμβάνεται εκτενής αξιολόγηση των ισχυρισμών του αιτούντος σχετικά με τον επικαλούμενο φόβο δίωξης σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα του, τόσο από μέλη της οργάνωσης “poro society”, όσο και από τις αστυνομικές αρχές. Ειδικότερα, η Επιτροπή κατά την εκτίμησή της, θεώρησε ότι το ιστορικό που παρέθεσε ο αιτών ήταν γεμάτο αντιφάσεις, ασάφειες, κενά και ανακολουθίες αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο τέλεσης των επικαλούμενων συμβάντων και ως επί το πλείστον της ίδιας τους της ύπαρξης, ενώ οι κρίσιμοι για το αίτημά του ισχυρισμοί κρίθηκαν ανεπαρκείς. Συγκεκριμένα, αφού έγινε διασταύρωση των στοιχείων του αιτούντος και της κατάστασης στη χώρα καταγωγής του (Σιέρα Λεόνε), με εκτενή αναφορά σε αξιόπιστες διεθνείς πηγές, ελήφθησαν υπόψη οι αντιφατικές δηλώσεις του ανάμεσα στη φόρμα καταγραφής, όπου ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στη χώρα του λόγω οικογενειακών προβλημάτων σχετικά με θέματα ιδιοκτησίας, και στη συνέντευξή του, στην οποία επικαλέστηκε φόβο αναγκαστικής μύησης σε μυστικιστική οργάνωση και στη δολοφονία μέλους αυτής. Ενόψει τούτων, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζοντας την εξωτερική αξιοπιστία των ισχυρισμών του αιτούντος, δέχθηκε ότι στη Σιέρα Λεόνε υφίσταται η οργάνωση “poro society”, η οποία μάλιστα έχει ιδιαίτερη δύναμη και επιδίδεται σε αναγκαστικές μυήσεις των νέων αγοριών με την διενέργεια ιδιαίτερα σκληρών διαδικασιών και δοκιμασιών, καθώς και ότι η αστυνομία της χώρας αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω φαινόμενα και να προστατεύσει τους αρνούμενους να ενταχθούν στην οργάνωση, όσον αφορά την εξέταση της εσωτερικής αξιοπιστίας των αναφερομένων από αυτόν, διαπίστωσε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τη συμμετοχή του πατέρα του στην οργάνωση πριν το θάνατό του, ενώ επίσης, διαπίστωσε ότι η περιγραφή των γεγονότων σχετικά με την κράτησή του από μέλη της οργάνωσης και του βασανισμού λόγω της άρνησής του να μυηθεί, καθώς και της οργάνωσης της φυγής του και του περιστατικού της δολοφονίας μέλους της οργάνωσης, η οποία έγινε από φίλο του αλλά κατηγορήθηκε ο ίδιος, ήταν γενικόλογη και όχι ιδιαίτερα περιγραφική, χωρίς να παραθέτει λεπτομέρειες και να φαίνεται ότι έχει ζήσει τα εν λόγω περιστατικά. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η κρίση της Επιτροπής ότι η αξιοπιστία του αιτούντος πλήττεται σε τέτοιο βαθμό, που δεν δύναται να του αναγνωριστεί το ευεργέτημα της αμφιβολίας, καθώς και ότι λόγω της ανεπαρκούς τεκμηρίωσης των επικαλούμενων περιστατικών, δεν προκύπτει να πληρούται στην περίπτωσή του, το αντικειμενικό στοιχείο του φόβου, με αποτέλεσμα να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρόσφυγα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, κρίνεται επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένη, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού αντίθετου ισχυρισμού του αιτούντος, ο οποίος φέρει άλλωστε, και το σχετικό βάρος επίκλησης συγκεκριμένων και ορισμένων πραγματικών περιστατικών ικανών να στοιχειοθετήσουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων υπαγωγής (ΣτΕ 2913/2011, 4323/2009 κ.α.). […]  Εξάλλου, και το σκέλος του ισχυρισμού του αιτούντος ότι η Επιτροπή παρέλειψε να αξιολογήσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαγνωσθείσα ευαλωτότητά του, που προέρχεται από τη δίωξη που έχει υποστεί στη χώρα καταγωγής του και αποτελεί το λόγο για τον οποίο παραπέμφθηκε στην κανονική διαδικασία, με αποτέλεσμα να απορρίψει ως αναξιόπιστους τους ισχυρισμούς του, στηριζόμενη σε μια πλημμελή συνέντευξη, είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον η διαγνωσθείσα ευαλωτότητα του αιτούντος δεν συνεπάγεται αναγκαίως ότι υπέστη τα επικαλούμενα από τον ίδιο, βασανιστήρια στη χώρα καταγωγής του. Και τούτο διότι, πέραν των όσων προεκτέθηκαν σχετικά με την αξιοπιστία των ισχυρισμών του, η διενεργηθείσα συνέντευξή του, έλαβε χώρα παρουσία δικηγόρου του αιτούντος, που δεν προέβαλε κάποια ένσταση σε σχέση με τις υποβληθείσες ερωτήσεις, ενώ και το πρακτικό της υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον αιτούντα. Κατόπιν τούτων, και ενόψει του ότι ο αιτών με το κατατεθέν υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής, σχετικά με την εσφαλμένη εκτίμηση της ευαλωτότητάς του προέβαλε αποκλειστικά και μόνο ότι σε καμία περίπτωση δεν του παρασχέθηκαν οι διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 50 του ν. 4375/2016, αφού ούτε κατά προτεραιότητα έγινε η καταγραφή του αιτήματός του, ούτε έμενε σε ειδική δομή φιλοξενίας, ούτε του παρασχέθηκε καμία ιδιαίτερη φροντίδα κατά το χρόνο παραμονής του στη Μόρια, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία κρίθηκε από την Επιτροπή ότι ο σχετικός ισχυρισμός του προβάλλεται αλυσιτελώς, καθόσον, κατόπιν της αναγνώρισης της ευαλωτότητάς του, υπήχθη στην κανονική διαδικασία, ενώ δεν προκύπτει να υπέστη κάποια δικονομική βλάβη, αφού τόσο η προσφυγή όσο και το υπόμνημά του κατατέθηκαν παραδεκτώς.
 
9. Επειδή, εξάλλου, τις ανωτέρω κρίσεις δεν αναιρεί, από μόνη της, η προσκομιζόμενη από τον αιτούντα, το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου, με αρ. πρωτ. … έκθεση πραγματογνωμοσύνης της ΜΚΟ …, σύμφωνα με την οποία η ομάδα εμπειρογνωμόνων της συνήγαγε το συμπέρασμα ότι τα ευρήματα, σωματικά και ψυχικά, του αιτούντος είναι διαγνωστικά και δεν μπορεί να έχουν προκληθεί από άλλη αιτία εκτός από τα περιγραφόμενα βασανιστήρια. Και τούτο διότι, μετά την ισχύ του ν. 4540/2018 ( ΦΕΚ 91/22-5-2018 Α), και σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού, τα θύματα βασανιστηρίων πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου, στρατιωτικού νοσοκομείου ή κατάλληλα εκπαιδευμένων ιατρών δημοσίων φορέων παροχής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστών, ο δε αιτών δεν προσκομίζει κάποιο στοιχείο ότι απευθύνθηκε προς εξέταση σε κάποιον από τους ανωτέρω φορείς, χωρίς αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο (έλλειψη κατάλληλων υποδομών, φόρτος εργασίας), ώστε να αναγκασθεί να προσφύγει στους εμπειρογνώμονες της ανωτέρω ΜΚΟ.

Σημείωση: Για το ζήτημα ίδετε ΔΕφΠειρ (Α1/Πρ) 20/2019: Πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων μετά την ισχύ του ν.4540/2018 και  Η πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων αποκλειστικό «προνόμιο»του κράτους; Πρβλ επίσης την απόφαση RC κατά Σουηδίας του ΕΔΔΑ και από την ελληνική νομολογία ΣτΕ 288/2012, Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2012, σελ. 19 επ. με σχόλιο επιμελήτριας (Ερ.Καλαντζή) διαθέσιμο εδώ 

Write A Comment