τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 206/2019: Δεν συντρέχει παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Επιτροπής Προσφυγών λόγω μη εξέτασης της δυνατότητας παραπομπής για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

11. Επειδή, τέλος, προβάλλει ο αιτών, ότι η Επιτροπή μη νόμιμα παρέλειψε να εξετάσει τη δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσής του στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατά παράβαση του άρθρου 67 του ν. 4375/2016, σε περίπτωση δε που υποτεθεί ότι η Επιτροπή ενήργησε έτσι διότι δεν πιθανολόγησε ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τέτοια παραπομπή, η απόφασή της είναι πλήρως αναιτιολόγητη. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διάταξη του ανωτέρω άρθρου, δεν είχε υποχρέωση, με την έννοια της παράνομης παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας, μετά την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση διεθνούς προστασίας του αιτούντος, να διαλάβει αιτιολογημένη κρίση για την παραπομπή ή μη της υπόθεσης στις αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής στον αιτούντα για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον ο αιτών ούτε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης ασύλου, ούτε κατά το χρόνο άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του, είχε διατυπώσει σχετικό αίτημα (η διατύπωση σχετικού επικουρικού αιτήματος στο υπόμνημα ενώπιον του Επιτροπής, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γεννά υποχρέωση απαντήσεως, καθόσον αναφέρεται σε βιασμό του αιτούντος, ήτοι σε πραγματικό που δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της υπό κρίση υπόθεσης).

Write A Comment