τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 123/2018 (Συμβ): Κίνδυνος βλάβης στη χώρα καταγωγής λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και κατάστασης υγείας

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι σε περίπτωση εξαναγκασμένης επιστροφής στο Μαρόκο συνεπεία της προσβαλλόμενης πράξης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι διατρέχει κίνδυνο να υποστεί έμφυλη βία, προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας και της σωματικής της ακεραιότητας, συστηματικές διακρίσεις ως γυναίκα μόνη και δη ομοφυλόφιλη, να στιγματισθεί και διωχθεί ποινικώς λόγω του σεξουαλικού της προσανατολισμού. Ακόμη, να μην έχει πρόσβαση σε προσήκουσες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης, παρά τη σοβαρότατη και κρίσιμη κατάσταση της σωματικής και ψυχικής της υγείας. Για την απόδειξη των ανωτέρω επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων: α) την … διάγνωση … του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ότι η αιτούσα πάσχει από «λανθάνουσα σύφιλη» και ζητήθηκε καρδιολογική εξέταση, β) την … διάγνωση – συνταγογράφηση … του Γενικού Νοσοκομείου …,  σύμφωνα με την οποία η αιτούσα διαγνώσθηκε με «προβλήματα σχετιζόμενα με τον τρόπο ζωής της», «αγχώδεις εκδηλώσεις», «αϋπνία» και της συνταγογραφήθηκε φαρμακευτική αγωγή. 

[…] Επειδή,  υπό τα ανωτέρω  δεδομένα, το Συμβούλιο ενόψει των ισχυρισμών της αιτούσας κατά τη διοικητική διαδικασία οι οποίοι επαναλαμβάνονται  ενώπιόν του για το σεξουαλικό της προσανατολισμό και τον κίνδυνο δίωξής της εξαιτίας αυτού, συνεκτιμώντας και την κατάσταση της υγείας της, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις ιατρών δημόσιων νοσοκομείων,  κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση για την αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής της  από την Ελλάδα και επιστροφής της στο Μαρόκο. Για το λόγο αυτόν πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του Π.Δ. 18/1989, α) η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια, που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας από την ελληνική επικράτεια δυνάμει αποκλειστικώς της προσβαλλόμενης πράξης και β) η χορήγηση ή επαναχορήγηση στην αιτούσα του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία»  κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4375/2016, καθώς και η ανανέωση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση.

Write A Comment