τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠατρών Α113/2019: Σοβαροί λόγοι υγείας και ανθρωπιστικό καθεστώς

Pinterest LinkedIn Tumblr


8. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι τυχόν απομάκρυνση του αιτούντος από την Ελλάδα δεν θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, καθώς η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του αιτούντος δεν συνιστά περίπτωση «πολύ εξαιρετικής περίστασης» όπως ο όρος αυτός έχει καθοριστεί και ερμηνευτεί από το ΕΔΔΑ, αφού η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που του επιτρέπει να εργάζεται, στη χώρα του διαθέτει οικογενειακό-υποστηρικτικό περιβάλλον, δεν προκύπτει ότι η ενότητα της οικογένειάς του έχει διαρραγεί και άρα οι οικείοι του θα μπορούσαν να τον στηρίξουν τόσο υλικά όσο και συναισθηματικά, ενώ στο Μπαγκλαντές εντοπίζονται δομές υγείας ικανές για την αντιμετώπιση-υποστήριξη του προβλήματος υγείας του. Περαιτέρω με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι με την απομάκρυνση του αιτούντος από τη χώρα δεν παραβιάζεται το δικαίωμά του για προστασία της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, καθόσον ο αιτών δεν έχει δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς στην Ελλάδα, δεδομένου του μικρού χρόνου παραμονής του, του περιορισμένου χρόνου ασφάλισής του και της ανυπαρξίας σημαντικού κοινωνικού περίγυρου, ενώ δεν προκύπτουν τέτοιες συνθήκες σε περίπτωση επιστροφής του στο Μπαγκλαντές οι οποίες θα καθιστούσαν για εκείνον αδύνατη την εκεί εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του ιδιωτικού του βίου. Η προσβαλλόμενη, όμως, απόφαση, κατά το μέρος αυτό, αιτιολογείται πλημμελώς,κατά τα βασίμως προβαλλόμενα. Ειδικότερα, καθ΄όσον αφορά στο πρώτο σκέλος της ανωτέρω αιτιολογίας, ότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας που θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή του αιτούντος στο καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η προσβαλλόμενη πράξη αιτιολογείται πλημμελώς, διότι η Επιτροπή αρκέστηκε σε γενικές και αόριστες εκτιμήσεις, το μεν ότι το πρόβλημα υγείας του αιτούντος δεν είναι σοβαρό το δε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί στη χώρα του, όπου υφίστανται σχετικές δομές υγείας. Οι εκτιμήσεις, όμως, αυτές έρχονται σε αντίθεση τόσο με τα προσαχθέντα ενώπιόν της από τον αιτούντα ιατρικά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι αυτός είχε υποστεί πολύ πρόσφατα (14-2-2016) σε σχέση με το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (11-5-2016) οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και εξ αυτού βρισκόταν υπό συνεχή φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, όσο και με τα στοιχεία που προέκυπταν από τη γνωμοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που τέθηκε υπόψη της ως άνω Επιτροπής Προσφυγών, σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο Μπαγκλαντές, όπου παρά τη διαθεσιμότητα των όποιων υπηρεσιών υγείας στη χώρα αυτή, η χρήση τους από το γενικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα χαμηλή και περισσότερο από τα 2/3 των συνολικών δαπανών που απαιτούνται προέρχονται από χρήματα που καταβάλουν οι ίδιοι οι ασθενείς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών αυτών παρέχοντας κυρίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεραπευτικές υπηρεσίες. Η πλημμέλεια δε αυτή επιτείνεται εκ του ότι: α) ο αιτών βρισκόταν τότε σε σχετικά μεγάλη ηλικία (49 ετών) εξ αιτίας της οποίας η ανεύρεση εργασίας και μάλιστα σε σύντομο χρόνο από την άφιξή του στη χώρα του όπως και η θεμελίωση ασφαλιστικού δικαιώματος εκεί, πιθανολογείται ιδιαίτερα δυσχερής, ενόψει των εκτεθεισών στην ως άνω απόφαση (βάσει διεθνών αναφορών) κοινωνικών-οικονομικών συνθηκών στο Μπαγκλαντές ( 47 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού κινδυνεύει να επανέλθει σε συνθήκες φτώχειας εάν χάσει την εργασία του), β) κατείχε ελάχιστη περιουσία στη χώρα του, γ) απουσίαζε από αυτήν τουλάχιστον από 8ετίας και δ) δεν προκύπτει ότι είχε σε αυτή δημόσια ασφάλιση σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, εξασφαλίζοντας την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη για την αντιμετώπιση του ανωτέρω σοβαρού προβλήματος υγείας του. Καθ΄όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ανωτέρω αιτιολογίας, η προσβαλλομένη πράξη αιτιολογείται πλημμελώς, ενόψει του ότι ο αιτών βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως γίνεται δεκτό, από το έτος 2009, εργάστηκε αρχικά επί τριετία στις καλλιέργειες φράουλας της περιοχής Μανωλάδας στην Ηλεία, υπό «συνθήκες σκλαβιάς», όπως επανειλημμένα επισημαίνουν με εκτενείς αναφορές στο ζήτημα αυτό διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ( Associated Press, CNN, BBC, Al Jazeera), αλλά και κυρίως το ΕΔΔΑ με την από 30-3-2017 απόφασή του (υπόθεση chowdury και λοιποί κατά της Ελλάδας), με την οποία το Δικαστήριο έκρινε, ότι η κατάσταση των μεταναστών στη Μανωλάδα αποκάλυπτε εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία, με δεδομένο ότι η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας αποτελεί «μια πτυχή εμπορίας», με την αποπληρωμή, όμως, του διακινητή του από την εργασία αυτή, βρήκε νέα εργασία, προέβη στην έκδοση εγγράφων που ευνοούν την ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό και επαγγελματικό ιστό της χώρας ( ΑΦΜ, ΑΜΚΑ λκλπ), είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο από τετραετίας και πλέον σταθερή εργασία με ιδιαίτερα ικανοποιητικό μισθό από την τελευταία απασχόλησή του (περίπου 800 ευρώ μηνιαίως) και αξιόλογο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ. Τα στοιχεία δε αυτά καταδεικνύουν μια όλο και σταθερότερη δημιουργία βιοτικών σχέσεων του αιτούντος με τη χώρα και η απομάκρυνσή του θα τις διατάρασσε ανεπανόρθωτα (απώλεια σταθερής εργασιακής θέσης και δικαιωμάτων από την απαρέγκλιτη τήρηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ανατροπή προχωρημένης διαδικασίας κοινωνικής ένταξης), προσβάλλοντας δυσανάλογα τα αντίστοιχα δικαιώματά του από τα άρθρα 5 του Συντάγματος και 8 της ΕΣΔΑ. Κατ΄ακολουθία, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, ως πλημμελώς αιτιολογημένη, καθ` ο μέρος κρίθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης του αιτούντος στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, ώστε να εξετασθεί το αίτημα διαμονής του για ανθρωπιστικούς λόγους και τάσσεται με αυτήν προθεσμία 90 ημερών αναχώρησης του αιτούντος από τη Χώρα, η δε υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

Write A Comment