τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠατρ (Συμβ) 4/2017: «Προσβασιμότητα» σε υπηρεσίες υγείας στη χώρα καταγωγής και διεθνής προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας ότι η εκτέλεσή της και η συνακόλουθη άμεση αναχώρηση αυτού από τη χώρα θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη συνιστάμενη σε έκθεσή του σε κίνδυνο, λόγω, όπως αναφέρει στην αίτηση χορήγησης ασύλου και στην ανωτέρω προσφυγή του, «της γειτνίασης της χώρας του με την πόλη Μιανμάρ που κυβερνάται από ένα βάναυσο καθεστώς και υπάρχουν συγκρούσεις και στην πόλη αυτή και στις γύρω περιοχές κατά τις οποίες σκοτώνεται πολύς κόσμος και έχουν συλληφθεί χιλιάδες άτομα που κρατούνται μέχρι σήμερον στις φυλακές και αγνοούνται εκατοντάδες ακόμη άτομα». Όμως, οι γενικώς κρατούσες στην χώρα καταγωγής του αιτούντος-ή σε συγκεκριμένη περιοχή- συνθήκες, δεν αρκούν για την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα. Τούτο διότι από τα γεγονότα αυτά, όπως προβάλλονται, πέραν της αοριστίας τους, δεν στοιχειοθετείται φόβος ατομικής δίωξης. Εξάλλου, ο αιτών, κατά την εξέτασή του τόσο ενώπιον του Διευθυντή της Αστυνομική Διεύθυνσης Αχαΐας, όσο και ενώπιον της ως άνω Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών, δεν προέβαλε οποιοδήποτε λόγο περί ατομικής δίωξής του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων στη χώρα καταγωγής του. Αντιθέτως κατά τις παραπάνω προφορικές του εξετάσεις δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη χώρα του για οικονομικούς λόγους, που δεν δικαιολογούν την υπαγωγή του στο προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα κατά το άρθρο 1 Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης. Επομένως ως προς το κεφάλαιο αυτό (απόρριψης του αιτήματος αναγνώρισης του αιτούντος ως πρόσφυγα) η ως άνω αίτηση ακυρώσεως του αιτούντος δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη και ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής κατά το αντίστοιχο κεφάλαιο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) λαμβάνοντας υπόψη: 1) ότι ο αιτών αμέσως μετά την κατάθεση του αιτήματός του για διεθνή προστασία προέβη στην έκδοση εγγράφων που ευνοούν την ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό και επαγγελματικό ιστό της χώρας (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ), 2) ότι αυτός έχει αξιόλογο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, σταθερή εργασία επί επτά και πλέον έτη με ιδιαίτερα ικανοποιητικό μισθό από την τελευταία απασχόλησή του …, 3) ότι το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, που υπέστη είναι σχετικά πολύ πρόσφατο (14-2-2016) και εξ αυτού βρίσκεται υπό συνεχή φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, 4) ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που τέθηκε υπόψη της ως άνω Επιτροπής Προσφυγών, σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο Μπαγκλαντές, παρά τη διαθεσιμότητα των όποιων υπηρεσιών υγείας στη χώρα αυτή, η χρήση τους από το γενικό πληθυσμό είναι σχετικά χαμηλή και περισσότερο από τα 2/3 των συνολικών δαπανών που απαιτούνται προέρχονται από χρήματα που καταβάλουν οι ίδιοι οι ασθενείς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών αυτών παρέχοντας κυρίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεραπευτικές υπηρεσίες, 5) ότι ο αιτών κατέχει ελάχιστη περιουσία στη χώρα του και δεν προκύπτει ότι έχει δημόσια ασφάλιση σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, εξασφαλίζοντας την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη για την αντιμετώπιση του ανωτέρω σοβαρού προβλήματος υγείας του, κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση προς αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα και επιστροφής του στο Μπαγκαλντές (πρβλ. Ε.Α. 235, 1406/2007, 375/2008). Διατάσσονται, συνεπώς, ως μέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 8 του π.δ/τος 18/1989, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως: α) η αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης …/23-5-2016 απόφασης της ΙΓ΄ Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το μέρος που τάσσει προθεσμία για την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα, β) η αποχή της Διοίκησης από κάθε άλλη ενέργεια, ερειδομένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλομένης πράξης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα και γ) η επιστροφή στον αιτούντα του «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και η παράταση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική κατάσταση στην οποία αυτός τελούσε πριν από την απόρριψη του αιτήματος ασύλου με την ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση.
[…] Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.

Write A Comment