τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠατρ (Συμβ) 13/2018: Η επιρροή που ασκεί η εξαναγκαστική απομάκρυνση αλλοδαπού σε εκκρεμή δίκη κατά πράξης ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, …, ο αιτών, … ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της …/10.7.2017 απόφασης της 4ης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Με την πράξη αυτή απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η … διοικητική προσφυγή του αιτούντος κατά της … απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας, […]
8. Επειδή, τέλος, ο αιτών προβάλλει ότι η εξαναγκασμένη αναχώρησή του από τη χώρα θα έχει ως συνέπεια να καταστεί άνευ αντικειμένου η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως και αναποτελεσματική η δικαστική προστασίακατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος, του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που κυρώθηκε με το ν.δ.53/1974, ΦΕΚ Α΄256) και του άρθρου 2 παρ. 3 του από 16.12.1966 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), που κυρώθηκε με το ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α΄25. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος διότι η ενδεχόμενη εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως και την ακύρωση της απόφασης αυτής ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης και επομένως δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης βλάβης για τον αιτούντα (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 204/2015, 434/2013).

Write A Comment