τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΙωά 21/2017 (σε Συμβ): Εσφαλμένα εξετάστηκε επί της ουσίας η προσφυγή του αιτούντος από την Επιτροπή Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr
2.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της με αριθμ. …/9.8.2016 απόφασης της ΙΕ΄ Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ήδη Μεταναστευτικής Πολιτικής. Με την απόφαση αυτή, απορρίφθηκε η από 22.7.2013 ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, υπηκόου Πακιστάν, κατά της με αριθμ. …/28.6.2013 απόφασης του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων, για την αναγνώριση σ΄ αυτόν της ιδιότητας του πρόσφυγα, του δικαιώματος επικουρικής προστασίας και της χορήγησης σ΄ αυτόν του ανθρωπιστικού καθεστώτος. Κατά της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης έχει ασκηθεί και αίτηση ακύρωσης.
[…] 7.Επειδή, με την αίτηση ακυρώσεως ο αιτών, μεταξύ άλλων, προβάλλει ότι εσφαλμένα και κατά παράβαση του άρθρου 22 του ν. 4375/2016 εξετάστηκε η προσφυγή του από την ΙΕ΄ Επιτροπή Προσφυγών και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ όφειλε να απέχει από την εξέτασή της και να την παραπέμψει, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης να χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ο λόγος αυτός είναι προδήλως βάσιμος, γιατί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.3 του ν. 4375/2016, το οποίο ίσχυε εν προκειμένω από τις 2.4.2016, ήτοι κατά το χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής στις 25.4.2016, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται. Επομένως, η Επιτροπή όφειλε, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 167/2014, να παραπέμψει την προσφυγή του αιτούντος, που εκκρεμούσε ενώπιόν της από τις 22.7.2013, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Κατά συνέπεια η αίτηση ακυρώσεως παρίσταται προδήλως βάσιμη.
8.Επειδή, κατ΄ ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακυρώσεως […]

Write A Comment