τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ (Συμβ) 419/2014: Αναστολή εκτέλεσης πράξης απόρριψης αιτήματος ασύλου λόγω κινδύνου υποβολής σε FGM

Pinterest LinkedIn Tumblr

Αίτηση αναστολή εκτέλεσης της με …/6.11.2013 απόφασης της 9ης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η προσφυγή της κατά της απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής , και αποφασίστηκε να μην αναγνωριστεί στο πρόσωπο αυτής και των ανηλίκων τέκνων της η ιδιότητα του πρόσφυγα, καθώς και ότι δεν δικαιούνται καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα προβάλει ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστούν  αυτή και τα ανήλικα τέκνα της ανεπανόρθωτη βλάβη που συνίσταται για την ίδια στην υποβολή σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση διότι ανήκει στη φυλή Kikuyu, που υποβάλλουν σύμφωνα με τις παραδόσεις τις γυναίκες στην πρακτική FGM  (Female genital multilation – ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων), ο ίδιος δε κίνδυνος ελλοχεύει από την οργάνωση Mungiki που δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Κένυας και για καθένα από τα παιδιά της στην υποχρεωτική στρατολόγηση από εγκληματική οργάνωση (για το πρώτο), σε πιθανή  αρπαγή από τις εγκληματικές οργανώσεις (για το δεύτερο) και σε κίνδυνο δίωξής του ( για το τρίτο), διότι είναι νόμιμο τέκνο αμερικανού πολίτη.

Με τα δεδομένα αυτά, και ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν περίπτωση αναγνώρισης της αιτούσας και των ανηλίκων τέκνων της ως προσφύγων κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων ή υπαγωγής αυτών στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, το Δικαστήριο τούτο (σε Συμβούλιο) κρίνει ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η τυχόν επαναπροώθηση αυτών στην Κένυα ενδέχεται να τους προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη, συνιστάμενη σε έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Προς αποτροπή του κινδύνου αυτού, πρέπει να διαταχθεί η Διοίκηση : α) να απέχει, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, από κάθε ενέργεια ερειδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία θα είχε ως συνέπεια την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας και των ανηλίκων τέκνων της από τη χώρα και την επιστροφή τους στην Κένυα και β) να επιστρέψει στην αιτούσα, εάν της έχει αφαιρεθεί, το ΄΄ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού΄΄ και να προβεί στην παράταση της ισχύος του, εάν συντρέχει περίπτωση (ΕΑ ΣτΕ 20/2011, 1410/2009, 922/2007).

Write A Comment