τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ (Ι΄/Πρ) 31/2019: Αναστολή απόρριψης ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσής του

Pinterest LinkedIn Tumblr
5. Eπειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το από 18-1-2019 υπόμνημα, ο αιτών υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς, έχοντας μόλις ενηλικιωθεί, εξακολουθεί να ανήκει στην ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των παιδιών σε απόλυτη ανέχεια, θύματα καταναγκαστικής εργασίας και εκμετάλλευσης και σε περίπτωση επιστροφής του στο Πακιστάν, όπου δεν διαθέτει υποστηρικτικό περιβάλλον, καθόσον η οικογένειά του ζει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας και ο πατριός του δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν, θα ζήσει ξανά σε συνθήκες δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του – δεδομένου ότι είχε αναγκαστεί να διακόψει το σχολείο – και θα εκτεθεί σε εργασιακές συνθήκες που ισοδυναμούν με δουλεία. Περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι είναι αναγκαία η παραμονή του στη χώρα, όπου υπάρχει ήδη υποστηρικτικό περιβάλλον γι’ αυτόν, που του παρέχει ασφάλεια και προστασία, την οποία δεν έχει βρει στη χώρα καταγωγής του, καθόσον, μετά το πέρας της διοικητικής διαδικασίας, ήλθε σε επαφή – μέσω της ΜΚΟ … – με τον πατέρα του, που διαμένει και εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα εδώ και πολλά έτη και έχει, ήδη, αναλάβει την φροντίδα και επιμέλειά του και με τον οποίο ήδη διαμένει επί της οδού …. στην Αθήνα. Παράλληλα, δε, ο αιτών παρακολουθεί μαθήματα ελληνικών, στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της … στην Αθήνα, απασχολούμενος και σε δημιουργικές δραστηριότητες της ως άνω Δομής. Προσκομίζει δε σχετικώς τα εξής στοιχεία:  […]
6. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει της παρατιθέμενης στην προηγούμενη σκέψη ειδικής κατάστασης του αιτούντος, ο οποίος, αν και ήδη ενηλικώθηκε, βρίσκεται σε μετεφηβική ηλικία – και ως εκ τούτου ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα φαίνεται δε, ότι στερείται του αναγκαίου υποστηρικτικού περιβάλλοντος στη χώρα του, κατά τους διαλαμβανόμενους ανωτέρω ισχυρισμούς του, ενώ, ήδη, βρίσκεται υπό την επιμέλεια και φροντίδα του πατέρα του, ο οποίας διαμένει και εργάζεται νομίμως στη χώρα, συντρέχει στην υποκείμενη περίπτωση, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσής του αιτούντος, ενόψει της μικρής ηλικίας του, εξαιρετικός λόγος να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση για την αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης του, σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα και επιστροφής του στο Πακιστάν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989: α) η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια, που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρησή αυτού από τη Χώρα, κατ’ επίκληση αποκλειστικά της προσβαλλόμενης απόφασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτής, και β) η χορήγηση ή επαναχορήγηση σ΄ αυτόν του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4375/2016 ( Α΄ 51 ), καθώς και η ανανέωση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση.

Write A Comment