τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ Α2484/2019: Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Προσφυγών και παράβαση ουσιώδους τύπου

Pinterest LinkedIn Tumblr


6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση της προαναφερόμενης Επιτροπής Προσφυγών, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθόσον συντάχθηκε μεν για την επίμαχη συνεδρίαση της 9ης/2ου/2018, κατά την οποία και συζητήθηκε η ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, το με ημερομηνία 09 Φεβρουαρίου 2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, πλην, δεν συντάχθηκε πρακτικό συνεδρίασης ούτε για τη 14η Φεβρουαρίου 2018, ούτε για την 11η Μαΐου 2018, ημερομηνίες κατά τις οποίες, όπως στο κείμενο της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται, κρίθηκε και αποφασίστηκε η υπόθεση, ήτοι έλαβε χώρα διάσκεψη επί της κατατεθείσας εισηγήσεως και λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, η έκδοση της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2018. Ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως προβάλλεται αβασίμως δοθέντος ότι, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες εν προκειμένω ειδικές διατάξειςτων παραγράφων 4 και 13 του άρθρου 6 της 3004/15.07.2016 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Προσφυγών συντάσσεται, κατά τη ρητή περί αυτού πρόβλεψη του κανονιστικού νομοθέτη, μόνο σε κάθε συζήτηση της υποθέσεως, είτε αυτή αφορά σε συζήτηση ή αναβολή είτε αφορά σε ματαίωση της συζητήσεως. Δεν συντάσσεται όμως πρακτικό συνεδριάσεως, λόγω μη υπάρξεως σχετικής περί αυτού προβλέψεως του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη διάσκεψη της Επιτροπής, κατά την οποία και λαμβάνεται απόφαση επί της προσφυγής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το γεγονός της λήψεως της αποφάσεως, η οποία γίνεται σε μυστική συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία Γραμματέα, μνημονεύεται απλώς στο κείμενο αυτής. Ενόψει των ανωτέρω, ο λόγος ακυρώσεως περί παραβάσεως στην υπό κρίση περίπτωση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Write A Comment