τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 855/2019: Εκπροσώπηση ασυνόδευτου ανηλίκου κατά τη διαδικασία ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr


7. Επειδή, ο λόγος ακυρώσεως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 19 του π.δ. 220/2007, αφού κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας του αιτούντος, ο τελευταίος δεν είχε τη δυνατότητα εκπροσώπησης από διορισθέντα επίτροπο, ούτε άλλωστε, εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο ή σύμβουλο, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι, όπως προκύπτει από την 1188/2017 Διάταξη και το από 25.4.2017 χειρόγραφο σημείωμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, το δεύτερο επί ενημερωτικής επιστολής της δικηγόρου …, που ενεργούσε στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, εξυπηρετούμενο στη Λέσβο από τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία …, ο ως άνω Εισαγγελέας είχε ενημερωθεί επικαίρως για την περίπτωση του αιτούντος και ενεργώντας ως προσωρινός επίτροπος αυτού, αφενός μεν ανέθεσε προσωρινά, την φροντίδα και προστασία του σε συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας, αφετέρου δε, συναίνεσε στη συνοδεία αυτού κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη ενώπιον χειριστή του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, από κοινωνική λειτουργό της ανωτέρω μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Εξάλλου, η Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών με την από 11.12.2017 εξουσιοδότηση όρισε πληρεξουσία δικηγόρο του αιτούντος, βάσει της οποίας και υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, συμπληρωματικό υπόμνημα επί της προδικαστικής προσφυγής. Συνεπώς, εκπληρώθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παρ.1 του π.δ. 220/2007 υποχρέωση των αρμόδιων αρχών, εκ μόνου δε του ότι δεν προκύπτει ο ορισμός οριστικού επιτρόπου ή συμβούλου του αιτούντος κατά τη συνέντευξη ή την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, δεν καθίσταται ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση.

Write A Comment