τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 667/2019: Μη έγκαιρη καταχώριση ιατρικού εγγράφου στο ηλεκτρονικό φάκελο προσφυγής ενώπιον Επιτροπής Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr
10. Επειδή, περαιτέρω, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι μη νομίμως απορρίφθηκε ως αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν επιστροφή στη χώρα καταγωγής του θα συνιστούσε απάνθρωπη μεταχείριση και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, χωρίς να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Προσφυγών τα εγκαίρως προσκομισθέντα ιατρικά έγγραφα σχετικά με την υγεία του, που αποδεικνύουν ότι αυτός είναι οροθετικός. Ο λόγος αυτός κρίνεται βάσιμος, αφού, όπως λεπτομερώς προεκτέθηκε, τα ως άνω πιστοποιητικά είχαν κατατεθεί νομίμως με την κατάθεση της προσφυγής του αιτούντος στις 6-7-2017, όμως καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό του φάκελο στις 19-1-2018, μετά τη συζήτηση της προσφυγής και την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών, με αποτέλεσμα να μη ληφθούν υπόψη από αυτή κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της. Ενόψει όμως, του γεγονότος ότι αυτά τα έγγραφα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την υποστήριξη του ως άνω ισχυρισμού, που θα μπορούσε να συνιστά λόγο παροχής στον αιτούντα καθεστώτος επικουρικής προστασίας, μη νομίμως αυτά δεν αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Προσφυγών, της οποίας η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, κατά το σκέλος με το οποίο απορρίφθηκε ο ως άνω ισχυρισμός, χωρίς να γίνει αιτιολογημένη αξιολόγηση των ως άνω εγγράφων.
11. Επειδή, κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, κατά το μέρος που αφορά την κρίση περί παροχής στον αιτούντα καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω της κατάστασης της υγείας του, να ακυρωθεί σχετικώς η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προς νέα κρίση και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
[….] Ακυρώνει τη … απόφαση της 10ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά το μέρος που αφορά την επικουρική προστασία του αιτούντος λόγω της κατάστασης της υγείας του και αναπέμπει κατά το μέρος αυτό την υπόθεση στη Διοίκηση, για νέα νόμιμη κρίση.

Write A Comment