τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 548/2018: Πότε θεωρείται ότι τηρήθηκαν οι διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ανηλίκους-αιτούντες άσυλο

Pinterest LinkedIn Tumblr

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση και το υπόμνημά του, ο αιτών βάλλει κατά της ορθότητος της προσβαλλομένης αποφάσεως και ισχυρίζεται ότι αυτή είναι ακυρωτέα λόγω παραβιάσεως ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας που αφορά σε παράλειψη εφαρμογής των διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπονται για τους ασυνόδευτους ανηλίκουςκαι ορίζονται από το άρθρο 45 του ν. 4375/2016. Ειδικώς προβάλλει ότι ουδέποτε ορίσθηκε από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων επίτροπος αυτού, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει και να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και ούτε παρεστάθη κατά την προφορική του συνέντευξη κατά το αρχικό στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, αλλά ούτε εκλήθη προς προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής.
6. Επειδή, ο λόγος αυτός ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθότι με την αποστολή του υπ΄αριθμ. …/1.3.2016 εγγράφου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, με θέμα τον διορισμό επιτρόπου του αιτούντος, προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ανηλίκων, η εν λόγω Αρχή Παραλαβής και Εξετάσεως προέβη στην απαιτούμενη από το άρθρο 19 παρ. 1 του π.δ. 220/2017 ενέργεια, εκπληρώνοντας τη σχετική υποχρέωσή της. Εκ μόνου δε του γεγονότος ότι δεν προκύπτει συμμετοχή της διορισθείσας προσωρινής Επιτρόπου, Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, … κατά την προφορική συνέντευξη, ενώ αντιθέτως προκύπτει παρουσία αυτής κατά την άσκηση της προσφυγής (βλ. σχετ. το από 9.11.2017 έγγραφο της Εισαγγελέως Ανηλίκων), δεν καθίσταται ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση. Εξ άλλου, από το περιεχόμενο του από 6.4.2016 πρακτικού συνεντεύξεως προκύπτει ότι η υπεύθυνη χειρίστρια, με την συνδρομή διερμηνέως εξήγησε στον αιτούντα τον λόγο διεξαγωγής της συνεντεύξεως, τον διεβεβαίωσε ότι οι πληροφορίες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια αυτής είναι εμπιστευτικές, τον παρότρυνε να αναφέρει τα αληθινά περιστατικά που τεκμηριώνουν το αίτημά του και να μην αποκρύψει κάποιο στοιχείο που αφορά σε ενδεχόμενους διώκτες του, του υπέβαλε ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του και για τους λόγους που αιτείται την προστασία του Ελληνικού Κράτους, καθώς και για το τί θεωρεί ότι θα του συμβεί σε περίπτωση επιστροφής στην οικογενειακή του εστία και στο τέλος, τον ερώτησε εάν επιθυμεί να προσθέσει κάτι άλλο σχετικώς με την υπόθεσή του. Με βάση το περιεχόμενο αυτό, η συνέντευξη του αιτούντος παρίσταται σύμφωνη με τα οριζόμενα στις ανωτέρω νομικές διατάξεις.

Write A Comment