τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 472/2018: Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού, κατοίκου εξωτερικού

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων (του άρθρου 10 Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας – ΚΕΙ), προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης από ενδιαφερόμενο ομογενή, αλλοδαπό, κάτοικο εξωτερικού είναι η τεκμηρίωση της εθνικής του καταγωγής από την αρμόδια υπηρεσία της προξενικής αρχής, μετά από αξιολόγηση των προσκομιζόμενων από τον αλλοδαπό στοιχείων, σε συνάρτηση και με την διαπίστωση της ελληνικής εθνικής του συνείδησης, συναγόμενης από την εν γένει συμπεριφορά του και τα λοιπά στοιχεία και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, η ύπαρξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης είναι θέμα πραγματικό, το οποίο πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία, που εκτίθενται με σαφήνεια στην έκθεση που συντάσσει κάθε φορά η αρμόδια αρχή. Τυχόν κρίση δε της Διοίκησης ότι από την συνέντευξη δεν προέκυψε ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ελληνική συνείδηση (και συνεπώς δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς) πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη (πρβλ.ΣτΕ 1121/2011,1644/2010,1883/2009 κ.α) […]
6. Επειδή,η σχετική κρίση του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης στηρίχτηκε στην από 25-7-2014 έκθεση του Ελληνα Προξένου στην Νέα Υόρκη, στην οποία περιέχονται οι εξής διαπιστώσεις (με την συμπλήρωση αντίστοιχων τετραγωνιδίων) ως προς τον αιτούντα: «1.Ιστορική Διαδρομή Ανιόντων: […]» « 2.Εγγραφή σε Προξενικά Μητρώα ίδιου και ανιόντων: […]» « 3.Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: […]» «4.Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου ή ανιόντων: […]» «5.Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα: […]» «6.Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: […]» «7.Γνώση στοιχείων: […]» «8.Δραστηριότητες/συμμετοχή σε ομογενειακές εκδηλώσεις: […]» «9.Ελληνική Συνείδηση: ΝΑΙ. Ναι μεν διαθέτει ελληνική συνείδηση ωστόσο δεν είναι υψηλή».
7.Επειδή, ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, προϋπόθεση και μόνο που πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με την διαπίστωση της ελληνικής καταγωγής του ενδιαφερόμενου είναι η διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης του ενδιαφερομένου ομογενούς αλλοδαπού για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, γεγονός που όχι μόνο δεν αμφισβητείται ,εν προκειμένω, αλλά ρητώς και με επαρκή αιτιολογία έχει διαπιστωθεί. Η βαθμίδα δε της ελληνικής συνείδησης του αιτούντος ως «υψηλή» ,η οποία αποτέλεσε και τον λόγο της απόρριψης του αιτήματος του, μη προβλεπόμενη από τον νόμο (ο οποίος αρκείται στην διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης) αποτελεί μη νόμιμο κριτήριο, η χρήση του οποίου καθιστά μη νόμιμη της αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, και, ως εκ τούτου, την τελευταία ακυρωτέα .Συνεπώς για τον λόγο αυτό ,η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη.

Write A Comment