τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 431/2018 (Συμβ): Αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης της υγείας του αιτούντος σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών προβάλλει ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία, μεταξύ άλλων, συνίσταται στην επιδείνωση της ψυχικής του υγείας και στην ψυχική του αποδιοργάνωση, εξαιτίας του ότι αντιμετωπίζει έντονα ψυχολογικά προβλήματα, λόγω του τραυματικού παρελθόντος του και της αβεβαιότητας της παραμονής του στην Ελλάδα, για τα οποία λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, την οποία θα στερηθεί στο εξής, αφού δεν διαθέτει πλέον δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και είναι άνεργος και άπορος. Για την απόδειξη των ισχυρισμών του επικαλείται και προσκομίζει την … βεβαίωση του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ», το οποίο, όπως αναφέρεται στην προσκομιζόμενη … βεβαίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει την εποπτεία αυτού, έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μετανάστες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα.
5. […] Ενόψει αυτών, στην υποκείμενη περίπτωση συντρέχει εξαιρετικός λόγος να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση για την αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης της υγείας του αιτούντος σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα και επιστροφής του στο Σουδάν (σχ. Ε.Α. Σ.τ.Ε 695,375/2008, κ.ά.). Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, α) η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια, που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρησή αυτού από τη Χώρα, κατ’ επίκληση αποκλειστικά της προσβαλλόμενης απόφασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτής, και β) η χορήγηση ή επαναχορήγηση σ΄αυτόν του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4375/2016 ( Α΄ 51 ), καθώς και η ανανέωση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση.

Write A Comment