τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 401/2019: Νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο στον δεύτερο βαθμό

Pinterest LinkedIn Tumblr

9. Επειδή, ακολούθως, η αιτούσα προβάλλει ότι ώφειλε η Διοίκηση αυτεπαγγέλτως να την συνδράμει νομικώς, κατά την εξέταση του αιτήματός της τόσον σε πρώτο όσον και σε δεύτερο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4375/2016 και ότι δεν ενημερώθηκε σχετικώς προς τούτο.

10. Επειδή και ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι, η δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, η οποία κατοχυρώνεται ως διαδικαστικό δικαίωμα του αιτούντος άσυλο από το άρθρο 44 του ν. 4375/2016, παρέχεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, όπως ρητώς στην παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται και όχι αυτεπαγγέλτως από την Διοίκηση, όπως αβασίμως διατείνεται η αιτούσα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί σχετικώς προς τούτο, γεγονός που συμβαίνει εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. 27238/4.5.2017 αποδεικτικό επιδόσεως του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής προς την αιτούσα. Εξ άλλου για την λυσιτέλεια του προβαλλομένου αυτού ισχυρισμού, απαιτείται η αναφορά σε συγκεκριμένη βλάβη που έχουν υποστεί τα δικονομικά της δικαιώματα καθώς και η επιρροή της παραλείψεως αυτής στην απόρριψη του αιτήματος της.

Write A Comment