τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 3020/2019: Προβολή ισχυρισμού περί παράλειψης παραπομπής υπόθεσης για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr


5. Επειδή, στο άρθρο 7 του π.δ. 167/2014 “Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L326/13.12.2005)» (Α΄ 195) ( ΑΡΙΘΜ. 167 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 252 1.12.2014) ορίζεται ότι: “1…5α…β. Στις περιπτώσεις εξέτασης εκκρεμουσών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσφυγών του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010 οι Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 26 π.δ. 114/2010), εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3-6-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπό-μενη από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι Επι-τροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο». Πε-ραιτέρω, στο άρθρο 1 της 30651/3-6-2014 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της δια-δικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της” (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1453) ορίζεται ότι: “1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται άδεια δια-μονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρί-σκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: α…στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010. Για την χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής απο-κλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Α΄ 116). Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η υπόθεση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες Αρχές απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος μιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου”. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι Επιτροπές που κρίνουν προσφυγή υπηκόου τρίτης Χώρας για υπαγωγή στο καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, έχουν, στην περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, υποχρέωση να παραπέμπουν την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για την χορήγηση άδειας παραμονής ανθρωπιστικού χαρακτήρα, μόνο αν κρίνουν από τα στοιχεία του φακέλου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και όχι σε κάθε περίπτωση απόρριψης προσφυγής και ο επικαλούμενος σχετική παράλειψη της Επιτροπής, οφείλει να επικαλείται τα συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου, που είχαν τεθεί υπόψη της Επιτροπής, ώστε να μπορεί το Δικαστήριο να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν πλημμελειών σε περίπτωση παράλειψης της Επιτροπής να προβεί στην συγκεκριμένη κρίση (πρβλ. ΣτΕ 867/2010, ΣτΕ 1265/2009 κ.α.). […]

9. Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν εξετάστηκαν οι λόγοι που θα επέτρεπαν την παροχή σε αυτόν άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Υπουργό. Όμως, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 5η σκέψη, ο αιτών όφειλε να επικαλεστεί από ποιά στοιχεία του φακέλου προέκυπτε η συνδρομή στο πρόσωπό του τέτοιων λόγων, χωρίς να αρκεί η επαναφορά των ισχυρισμών του που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής για την χορήγηση σε αυτόν Διεθνούς Προστασίας και επομένως, και αυτός ο λόγος της αίτησης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Write A Comment