τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 276/2020: Διακοπή εξέτασης αιτήματος ασύλου και μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η εκδοθείσα στις 11.12.2014 πράξη με την οποία διεκόπη η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής του αιτούντος κατά της απόρριψης σε πρώτο βαθμό του από το έτος 2008 αιτήματος διεθνούς προστασίας, επιδόθηκε ως προς πρόσωπο αγνώστου διαμονής στις 22.1.2015, το δε νεότερο αίτημα του αιτούντος για παροχή διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε διά του Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο εκρατείτο, στις 29.1.2018 και καταγράφηκε στη συνέχεια, στο αρμόδιο Α.Κ.Α. στις 2.3.2018. Υπό τα δεδομένα αυτά, από την ως άνω διενεργηθείσα επίδοση, ανεξαρτήτως του κύρους της και, από την πάροδο μακρού χρόνου τριών και πλέον ετών από την έκδοση της ανωτέρω πράξης, συνάγεται τεκμήριο  πλήρους γνώσης  αυτής από τον αιτούντα, σε χρόνο προγενέστερο  των εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή και καταγραφή του ως άνω νεότερου αιτήματός του, ενόψει και του εύλογου ενδιαφέροντός του να πληροφορηθεί την έκβαση της προσφυγής που ο ίδιος είχε ασκήσει και το περιεχόμενο της σχετικής πράξης, σε σχέση με την υπαγωγή του στο καθεστώς του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας (πρβλ. ΣτΕ 3896/2011, 3873/2010). Επομένως, η ανωτέρω πράξη διακοπής της διαδικασίας εξέτασης, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε, ούτε μπορούσε  πλέον να ασκηθεί παραδεκτώς από τον αιτούντα, αίτηση ακυρώσεως, καθώς  και η προηγηθείσα αυτής απόφαση απορριπτική του αρχικού αιτήματός του για  διεθνή  προστασία, κατέστησαν τελεσίδικες υπό την έννοια αυτή. Eξάλλου, παρά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των 60 ημερών από την ως άνω πλήρη γνώση του αιτούντος, ουδέποτε ζητήθηκε από αυτόν η συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης του αρχικού αιτήματος από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί, κατ΄επίκληση λόγων για τους οποίους δεν συνέτρεξε σιωπηρή ανάκληση του αιτήματος αυτού. Κατά συνέπεια, η νεότερη αίτηση του αιτούντος, κατά το χρόνο υποβολής και καταγραφής αυτής, αποτελούσε μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας, εξεταστέα σε προκαταρκτικό, κατ΄αρχήν, στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4375/2016, όπως νόμιμα και αιτιολογημένα κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, που επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού οργάνου, ανεξαρτήτως των ειδικότερων σκέψεων αυτής. Ο δε αντίθετος λόγος του αιτούντος ότι είναι πλημμελής η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης περί του ότι η καταγραφείσα στις 2.3.2018 αίτησή του ήταν μεταγενέστερη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ειδικότερα, ο λόγος με τον οποίο προβάλλει ο αιτών ότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκε εγκύρως η … /11.12.2014 πράξη, ούτε είχε λάβει πλήρη γνώση αυτής κατά τον ανωτέρω χρόνο καταγραφής του νεότερου αιτήματός του και ως εκ τούτου, δεν είχε κινηθεί και πάντως, δεν είχε συμπληρωθεί κατά το χρόνο αυτό, η προθεσμία εντός της οποίας μπορούσε να ζητήσει τη συνέχιση της διακοπείσας διαδικασίας, η οποία μάλιστα (προθεσμία), ήδη αυξήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν. 4375/2016, από 60 ημέρες σε 9 μήνες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τελεσίδικη απόφαση επί της αρχικής αίτησής του και η νεότερη αίτηση να θεωρείται συμπληρωματικό στοιχείο της αρχικής, είναι απορριπτέος. Τούτο διότι, όπως προεκτέθηκε, τεκμαίρεται, ενόψει των ανωτέρω περιστάσεων, πλήρης γνώση της από 11.12.2014 πράξης από τον αιτούντα σε χρόνο απώτερο των εξήντα ημερών πριν από την υποβολή της νεότερης αίτησής του, με συνέπεια η πράξη αυτή να μην υπόκειται πλέον σε αίτηση ακυρώσεως, ούτε σε αίτηση συνέχισης της διακοπείσας διαδικασίας. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 4 του ν. 4375/2016, που επικαλείται ο αιτών, ορίζει ως αφετηρία  της προβλεπόμενης σε αυτήν προθεσμίας εννέα (9) μηνών για την υποβολή αίτησης συνέχισης της διακοπείσας διαδικασίας, την έκδοση και όχι την κοινοποίηση της πράξης διακοπής,  δεν καταλαμβάνει   δε, πράξεις διακοπής που εκδόθηκαν υπό το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 114/2010 και των μεταβατικών διατάξεων του π.δ. 167/2014, όπως εν προκειμένω η …/11.12.2014 πράξη της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Επίσης, είναι απορριπτέος και ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η καταγραφείσα στις 2.3.2018 αίτηση έπρεπε να θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης ως αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης της αρχικής αίτησής του, διότι, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλου, η νεότερη αυτή αίτηση δεν είχε τέτοιο περιεχόμενο.

Write A Comment