τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 2650/2017 (σε Συμβ): Κατά τόπο αρμοδιότητα δικαστηρίου επί ενδίκων βοηθημάτων κατά αποφάσεων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
2. Επειδή, με το άρθρο 15 παρ.3 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 49 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄213), στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 64 παρ.1 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51), υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου οι ακυρωτικές διαφορές οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967. Εξάλλου, με το άρθρο 3 του ν.702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση της παρ. 1 αυτού από το άρθρο 5 παρ.9 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), ορίζεται ότι: «1. Αρμόδιον κατά τόπον δια την εκδίκασιν των κατά τα ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του οποίου εδρεύει η εκδούσα την προσβαλλομένην πράξιν διοικητική αρχή….. 2. Επί πράξεως εκδοθείσης κατόπιν απλής ιεραρχικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, η αρμοδιότης του διοικητικού εφετείου καθορίζεται επί τη βάσει της υποκειμένης εις την προσφυγήν ταύτην πράξεως. 3…. 4…. 5. Εάν το διοικητικόν εφετείον κρίνη ότι είναι κατά τόπον αναρμόδιον, καθορίζει το αρμόδιον δικαστήριον εις το οποίον παραπέμπει την υπόθεσιν….». Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ.1 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄150), «Στις διοικητικές διαφορές … ακυρώσεως, αν το διοικητικό δικαστήριο κρίνει ότι στερείται αρμοδιότητας, επειδή η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου διοικητικού δικαστηρίου, παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο αυτό».
3. Επειδή, εξάλλου, με το άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 (ΦΕΚ Α΄ 83) ορίζεται ότι: «Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου Διοικητικού Δικαστηρίου ορίζονται ως ακολούθως: Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ: … 19.   Διοικητικόν  Πρωτοδικείον  Κομοτηνής:  `Εδρα η Κομοτηνή και περιφέρεια η των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Μεταβατική  έδρα  η  Ξάνθη, εις την οποίαν θα εκδικάζωνται αι υποθέσεις του νομού Ξάνθης. Β` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ. 5.    Διοικητικόν  Εφετείον Κομοτηνής: `Εδρα  η  Κομοτηνή  και περιφέρεια η των Διοικητικών  Πρωτοδικείων Κομοτηνής,  Καβάλας  και  Αλεξανδρουπόλεως .

4. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε  επί ενδικοφανούς προσφυγής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.5  και 61 παρ.1 του ν.4375/2016)  κατά πράξης διοικητικής αρχής που εδρεύει στην Ξάνθη ( κατά την 9839/7.11.2014 απόφαση της  Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, ΦΕΚ Β΄ 3125/20.11.2014), η οποία υπάγεται στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου  Κομοτηνής, αρμόδιο κατά τόπο για την εκδίκαση της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης δεν είναι το παρόν Δικαστήριο αλλά το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση, με απόφαση που λαμβάνεται σε συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34Α παρ.4 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς από το άρθρο 19 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Write A Comment