τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 2502/2017: Μη νόμιμη ανάκληση διαπιστωτικής της ελληνικής ιθαγένειας πράξης

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] Η αιτιολογία ανάκλησης της διαπιστωτικής της ιθαγένειας των αιτούντων πράξης παρίσταται μη νόμιμη και επαρκής. Και τούτο διότι η διαπίστωση ότι δεν χορηγήθηκαν στους αιτούντες άδειες παραμονής και ότι αυτοί δεν ευρέθησαν στις δηλωθείσες από αυτούς διευθύνσεις δεν αρκεί από μόνη της να παράσχει νόμιμο έρεισμα στην εν λόγω πράξη, καθόσον ούτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ούτε από άλλη εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη νόμου τίθεται ως προϋπόθεση για την διαπίστωση της ιθαγενείας προσώπων, που επικαλούνται την ελληνική ιθαγένεια, η χορήγηση σ’ αυτά άδειας διαμονής( πρβλ.ΣτΕ 1529/2006). Περαιτέρω, ουδεμία αναφορά γίνεται στην προσβαλλομένη απόφαση στα πιστοποιητικά γέννησης των αιτούντων και στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου των γονέων τους, τα οποία αυτοί συνυπέβαλαν με την αίτησή τους για την διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας και τα οποία αποτελούν στοιχεία κρίσιμα για την διαπίστωση της ταυτότητας αυτών και, εντεύθεν, της, κρίσιμης κατά την διάταξη του ν.2130/1993, ιδιότητας του «παλιννοστούντος ομογενούς», και των οποίων, πάντως, την εγκυρότητα δεν αμφισβητεί η Διοίκηση, ενώ εξάλλου σύμφωνα με […] έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών –Πειραιώς η απώλεια των κατατεθέντων από τους αιτούντες δικαιολογητικών (φ/α διαβατηρίου , προξενικών θεωρήσεων –παλιννόστησης ) οφείλεται σε πυρκαγιά και όχι σε υπαιτιότητα των ιδίων. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να ακυρωθεί η υπό στοιχείο (α) …/27-6-2014 ανακλητική της ιθαγένειας των αιτούντων προσβαλλόμενη πράξη καθώς και η υπό στοιχείο (β) …/16-10-2014 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσα επί της, εμπροθέσμως ασκηθείσας, […] ειδικής διοικητικής προσφυγής νομιμότητας των αιτούντων κατά της ως άνω ανακλητικής αποφάσεως.  

Write A Comment