τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 2431/2018: Αρμοδιότητα για τη μεταβολή κυρίου ονόματος προσώπου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια ως ανήλικο τέκνο πολιτογραφηθέντος

Pinterest LinkedIn Tumblr

5. Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι από 1/1/2011 περιήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνιστώμενες ως αποκεντρωμένες μονάδες της κρατικής διοίκησης, η αρμοδιότητα των καταργούμενων με τον αυτό νόμο (άρθρο 283 παρ. 2 εδ. πρώτο) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά με εγγραφές, διαγραφές καθώς και λοιπές μεταβολές στα μητρώα αρρένων (ΣτΕ 4566/2015, 2204-8/2012, 2338/2013). Ειδικότερα, έχει ήδη περιέλθει, από 1/1/2011, στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ασκείται ως αρμοδιότητα αποκεντρωμένου κρατικού οργάνου (άρθρα 6 παρ. 2, 280 παρ. II. εδ. 7 περ. β΄ και 286 του Ν.3852/2010) η αρμοδιότητα μεταβολής αναγραφόμενων στα μητρώα αρρένων στοιχείων, την οποία ασκούσε ο Νομάρχης, ως όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποτελούσης δευτεροβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων των άρθρων 11 και 13 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.2119/1993, Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων», σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.2307/1995 (Α΄ 113), που ρυθμίζουν γενικώς τη διόρθωση, συμπλήρωση και λοιπές μεταβολές των αναγραφόμενων στα μητρώα αρρένων στοιχείων (ΣτΕ 4566/2015). […]

7. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στην 5η σκέψη και ενόψει του ιστορικού της παρούσας υπόθεσης, η αρμοδιότητα σχετικά με τη μεταβολή του κυρίου ονόματος του αιτούντος, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.Δ.3370/1955 (ΚΕΙ), ως ανήλικο τέκνο, πολιτογραφηθέντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ως Έλληνα πολίτη, αλλοδαπού και ενεγράφη (ο αιτών) στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων δυνάμει της προαναφερθείσας πράξεως … του τότε αρμοδίου Νομάρχη Αθηνών, ανήκει ήδη στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επομένως, η προσβαλλόμενη …πράξη του Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία απορρίφθηκε το από … αίτημα μεταβολής του κυρίου ονόματος του αιτούντος από «…» σε «…», εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο και για το λόγο αυτό, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως αναγόμενος στην αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα (ΣτΕ 3271/2003, 1802/2003), ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης ως αλυσιτελής. Ενόψει δε αυτού πρέπει να ακυρωθεί και η σιωπηρή απόρριψη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της από … προσφυγής του αιτούντος και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο Δήμο Αθηναίων ώστε να προωθήσει, ως όφειλε, κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, Α΄45) την από … αίτηση μεταβολής του κυρίου ονόματος του αιτούντος και τα σχετικά με αυτή στοιχεία στον αρμόδιο να επιληφθεί του εν λόγω αιτήματος Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρβλ ΣτΕ 184/2007 σκ.7, 158/2010 σκ.7,8).

Write A Comment