τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 2255/2019: Μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας και παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr


5. Επειδή, εφόσον η διαδικασία εξέτασης του αρχικού αιτήματος του αιτούντος περί παροχής διεθνούς προστασίας ολοκληρώθηκε με την έκδοση της …/19-12-2016 απόφασης της ΙΘ΄ Επιτροπής Προσφυγών, κατά της οποίας αυτός δεν άσκησε αίτηση ακυρώσεως, η ως άνω απόρριψη κατέστη τελεσίδικη και η από 3-10-2017 νέα αίτησή του συνιστά μεταγενέστερη αίτηση, κατά την έννοια του άρθρου 34 του ν.4375/2016, η οποία, όμως, δε συνοδεύεται από νέα ουσιώδη στοιχεία, που επηρεάζουν την κρίση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας και αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση αυτού. […] Ως εκ τούτου, νομίμως απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, ως απαράδεκτη, η μεταγενέστερη αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας και πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός λόγος ακυρώσεως. Περαιτέρω, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών όφειλε να εκφέρει κρίση για τη συνδρομή λόγων χορήγησης στον αιτούντα άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως ως ερειδόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, καθώς η σχετική κρίση έχει ήδη διατυπωθεί στην …/19-12-2016 απόφαση της ΙΘ΄ Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία απορρίφθηκε τελεσιδίκως, κατά την έννοια του άρθρου 34 του ν.4375/2016, το αίτημά του για παροχή διεθνούς προστασίας. Κατά συνέπεια, εφόσον με την προσβαλλόμενη απόφαση της 5ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών κρίθηκε απαράδεκτη η μεταγενέστερη αίτηση και δεν εχώρησε νέα κρίση επί του ζητήματος παροχής διεθνούς προστασίας, δε συνέτρεχε υποχρέωση της Επιτροπής να επιληφθεί εκ νέου του θέματος της χορήγησης σ’ αυτόν άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Write A Comment