τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 2035/2018: H υπέρβαση της προθεσμίας για έκδοση απόφασης επί αιτήματος ασύλου δεν στοιχειοθετεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Επειδή, ο αιτών διατείνεται ότι κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίαςη πρωτοβάθμια απόφαση δεν εκδόθηκε εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 51 του ν. 4375/2016 προθεσμίας των 6 μηνώναπό την καταγραφή της αίτησης, χωρίς μάλιστα να επικαλείται η συνδρομή κάποιου από τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους παράτασης της σχετικής προθεσμίας. Όμως, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ενόψει του χρόνου κατάθεσης της αίτησης (9.12.2015) δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 51 του ν. 4375/2016, η προβλεπόμενη από το ισχύον, κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης στον πρώτο βαθμό, άρθρο 16 παρ.2 του π.δ. 113/2013 εξάμηνη προθεσμία για έκδοση της σχετικής απόφασης είναι ενδεικτικήκαι όχι αποκλειστική.

Write A Comment