τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1721/2019: Προθεσμία έκδοσης απόφασης Επιτροπών Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr


6. Επειδή η προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 26 του π.δ.113/2013, για έκδοση αποφάσεως επί των προσφυγών ενώπιον των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου, δηλαδή των τριών μηνών από τη συζήτηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική δεν θεμελιώνεται λόγος ακυρώσεως εκ του γεγονότος ότι η έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Επιτροπής έλαβε χώρα σε χρόνο μεγαλύτερο των 4 μηνών από τη συζήτησή της, απορριπτομένων των αντιθέτων ισχυρισμών του αιτούντος.

Write A Comment